รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๑๘๐๐๑ - วัดกลาง
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยมงคลเศรษฐีเรือนทองมงฺคลิโกวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
2พระศิริโชคหมื่นจินะรตนโชโตวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
3พระกล้าสิงห์แก้วเหมฐิตเตโชวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
4พระสมิตมีศรีจิตฺตสโรวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
5พระประดิษฐ์โสภารัตน์สิริธมฺโมวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
6พระอมรเทพพาผลอุชุจาโรวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
7พระฐิติพงศ์สุวรรณเชตร์ฐานวุฑฺโฒวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดพิษณุโลก
8พระผจญโค่นถอนคเวสโกวัดป่าวังแสงธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
9พระจิรพงษ์มีมากอโสโกวัดป่าหัวเขาคณะจังหวัดพิษณุโลก
10พระเฉลิมชัยแก้วพิลารญฺญชโยวัดป่าธารทองคณะจังหวัดพิษณุโลก
11พระนิพนธ์ปะวะพรหมจนฺทาโภวัดบวรสามัคคีคณะจังหวัดพิษณุโลก
12พระมีชัยโชติศักดิ์ศิริกุลอติชโยวัดบางระกำคณะจังหวัดพิษณุโลก
13พระนพนันท์ตะกาลจันทร์ปภากโรวัดราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
14พระเจริญพรล้านคำถิรปญฺโญวัดพระแท่นศิลาอาสน์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
15พระสาทรจอมประเสริฐชยนฺโตวัดพระแท่นศิลาอาสน์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์