รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๑๓๐๐๑ - วัดคูยาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนฎฐาษนาส้มกบโฆสิตธมฺโมวัดพัฒนานิคมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสถาปัตย์เปี่ยมสินปชฺโชโตวัดพัฒนานิคมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระชาญขำคล้ายกนฺตจารีวัดวังอ้อคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระไพโรจน์วงษ์สุวรรณจิตฺตสํวโรวัดป่าสันติสุขคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระวิเชียรทองมหาอธิปญฺโญวัดป่าสันติสุขคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระก้านตองโพธิ์ศรีสิทฺธิธมฺโมวัดลานดอกไม้คณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระศักดิ์ชัยโพธิ์ศรีอภิชโนวัดยางเลียงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระวิลาศใจแก้วกมโลวัดไพรสณฑ์รัตนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระนัฐพงศ์หาดแก้ววีรวํโสวัดนาควัชรโสภณคณะจังหวัดกำแพงเพชร