รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๑๒๐๐๑ - วัดแสงธรรมสุทธาราม
ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสวียงวาระหุลจนฺทปญโนวัดพุทธมงคลนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระชาลีสิทธิธนชาติชาธนโมวัดพุทธมงคลนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระรวิภาสบุญพรมจนฺทโชโตวัดพุทธมงคลนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระกิตติพศศรีเชียงใหม่กิตฺติโสภโณวัดพุทธมงคลนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระประถมยตะโคตรจิตฺตปญฺโญวัดสังฆมงคลคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระลิขิตนินทะราชฉนฺทโกวัดแสงธรรมสุทธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระพิชิตชัยฤทธิ์เดชผาสุโกวัดเทพมงคลปานสารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระประวิทย์พมานนท์ฐานิโยวัดเทพมงคลปานสารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระธนูชัยรัตน์ทินวงศ์จารุวิริโยวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระบุญทรงพูลศิลป์ฐานกโรวัดชายธงวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระสมชายอุทานุเคราะห์ปุญฺญสิริวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระสิทธิวัตรคำน้ำแดงสิทฺธิเตโชวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระพิเชตแสงแก้วสุวิโรวัดมงคลรัตนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระศราวินพุทไธสงจิตฺตสํวโรวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระอนุวัตรเพ็งหัวรออรุโณวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระเอนกแก้วประเสริฐอภิวฑฺฒโนวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
17สามเณรเกียรติศักดิ์แสงสีวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
18สามเณรนนทกานต์คุมตะสินวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระประยุทธประเสริฐดีปญฺญาวโรวัดมงคลรัตนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระสมคิดปะนะตังกิตฺติสาโรวัดหัวตลุกวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระเกียรติยศหนูเทพจิตฺตคุตโตวัดหัวตลุกวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์