รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๑๒๐๐๑ - วัดแสงธรรมสุทธาราม
ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิโรจน์มาสง่าวิโรจนโนวัดพุทธมงคลนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระเรวุฒิจูกุลธรีปญฺโญวัดแสงธรรมสุทธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระสนธยาพิทักษ์วารินทร์กญฺญาโนวัดเทพมงคลปานสารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระสันติเหมือนแสงนิลสีลเตโชวัดชายธงวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระนพดลหลวงแก้วทินฺนพโลวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระกรฎขามเทศยฺสสวฺฒโนวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
7สามเณรจิรภัทรทรัพย์เสือสกุลวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
8สามเณรนภดลสุทธิ์พรรณพงศ์วัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
9สามเณรธนวัฒน์บุญรอดดวงวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระบุญเลิศลือเสือรุจิตธมฺโมวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระสราวุฒิพวงเทพโชติปาโลวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระอวยพรคงนิสัยปญฺญาวโรวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระทัตพงศ์อุดแสงกนฺตวีโรวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระประสิทธิ์สฤษศิริฐตตธมฺโมวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระเอกพลจะหลาบหลองอภิพฺโลวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระวรวุฒิวระนามจารุธมฺโมวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระสินชัยแพงเพ็งชิตมาโรวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระประเสริฐพงษ์ภักดีกนฺตสาโรวัดเทพสถาพรคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระอำนวยแก้วเอี่ยมกิตฺติฐาโนวัดหัวตลุกวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระตรีภพเสนสายอภิวิโสวัดหัวตลุกวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระสมชายพลายเพ็ชรอตฺถกาโรวัดหัวตลุกวนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์