รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพันเชื้อเงินกิตฺติปาโลวัดสิริจันทรนิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
2พระเอกชัยตลับนาคฐานวโรวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
3พระสมยงค์เที่ยงบุตรธมฺมวโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดลพบุรี
4พระนพดลโรชัยกิตติธโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
5พระณรงค์สีขาวสุเมโธวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
6พระวันชัยป้องคำสิงห์กนฺตวีโรวัดคีรีธรรมารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระวินัยมหาสงครามเตชธมฺโมวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
8พระศักดิ์ชายวงศ์จำปาสุชาโตวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
9พระณรงค์ศรีศิริถาวโรวัดรัมภารามคณะจังหวัดลพบุรี
10พระมนัสภูมิทรัพย์ภทฺทาจาโรวัดโพธิ์เกษตรคณะจังหวัดลพบุรี
11พระศุภชัยทองกลมธีรปญฺโญวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
12พระธนวัฒน์ผดุงกลิ่นคุณากโรวัดถ้ำพรหมโลกคณะจังหวัดลพบุรี
13พระบัวลัยวงค์พรหมมาธมฺมปาโลวัดธารีรัฐการามคณะจังหวัดลพบุรี
14พระนภาพินิจทองสุทธิจิตโตวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
15พระวิษณุโมะศรีสิริปุญโญวัดถ้ำเขาปรางค์คณะจังหวัดลพบุรี
16พระเอกรัตน์ประทุมวงษ์สิริวฑฺฒโกวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
17พระธนานุกูลศรีสุขธมฺมปาโลวัดโคกคลีสามัคคีคณะจังหวัดลพบุรี
18พระนักรบบุปผาวัลย์ปิยธมฺโมวัดพุทธบูชานิมิตรคณะจังหวัดลพบุรี
19พระปราโมท-จิตฺตปโมทิโตวัดซับตะกั่วคณะจังหวัดลพบุรี