รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๐๘๐๐๑ - วัดสิริจันทรนิมิตร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรัชพลไตรทิพย์อนุรักธนปาโลวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
2พระสมชายตั้นปาปภาโสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลคณะจังหวัดลพบุรี
3พระมานพน้อยสถิตย์คุตฺตพโลวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
4พระพันเอก นทีเพชรคุ้มธมฺมทีโปวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
5พระพสิษฐ์นาคสกลฐิตธมฺโมวัดป่าเทพเนรมิตคณะจังหวัดลพบุรี
6พระเอกรัฐใจทหารจิรวโรวัดมณีชลขัณฑ์คณะจังหวัดลพบุรี
7พระคงเดชแสงทองปยุตฺโตวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
8พระอานนท์แดงงามจารุธมฺโมวัดโพธิ์ระหัตคณะจังหวัดลพบุรี
9พระสุรัตน์จันทร์สมานพงษ์สุนฺทรมงฺคโลวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
10พระวิเชียรออกช่อมหาวีโรวัดกลางคณะจังหวัดลพบุรี
11พระอินธิพรอัญญโพธิ์ฐิติโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
12พระภารุเดชสาระพัดสีลเตโชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
13พระรัฐสภาร่มวาปีสนฺตุสฺสโกวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
14พระบุญลืออดิสระปญฺญาวรโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดลพบุรี
15พระเกรียงศักดิ์พัฒน์เจริญวิสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
16พระวิรัตน์ไทรรารอดกิตฺติโสภโนวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
17พระวีระพันธ์ผิวเนียมปริสุทฺโธวัดถ้ำพระธาตุคณะจังหวัดลพบุรี
18พระประเสริฐหล้าสมบูรณ์สุทธิญาโณวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
19พระธนกฤตธนจิรชัยกุลกิตฺติสาโรวัดป่าถ้ำเสือคณะจังหวัดลพบุรี
20พระปานธงประเสริฐฤทธิ์จิรวฑฺฒโนวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
21พระจักรกฤษณ์แสนปัญญาภูริจิตฺโตวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
22พระบุญยงค์เกตุรามฐานวโรวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
23พระอำพลต้นวาจาปิยสีโลวัดสามัคคีพัฒนารามคณะจังหวัดลพบุรี
24พระพิบูลย์ด้วงบังเกิดปภสฺสโรวัดสุวรรณคูหาคณะจังหวัดลพบุรี
25พระศุภชัยภู่มาสุหชฺโชวัดพุทธเทพศิริวนารามคณะจังหวัดลพบุรี
26พระคณิศรสงสูงเนินมงฺคโลวัดถ้ำพระวิปัสสนารามคณะจังหวัดลพบุรี
27พระวิลัยปี่ทองอหึสโกวัดสว่างจิตคณะจังหวัดลพบุรี
28พระสุรัตชนาวาบ่ายเศรษฐีฐานุตฺตโมวัดหนองบุคณะจังหวัดลพบุรี
29พระขวัญชัยหงษ์สง่าปิยสีโลวัดหงษ์รัตนารามคณะจังหวัดลพบุรี
30พระสมบัติดาวซ้อนฐิตธมฺโมวัดท่ามะนาวคณะจังหวัดลพบุรี
31พระสมปองปั้นทับสุชาโตวัดศิริบรรพตคณะจังหวัดลพบุรี
32พระณัฐดนัยเย็นใจจารุธัมโมวัดหนองมนต์น้อยคณะจังหวัดลพบุรี
33พระสมชายตรีศกประพฤทธิ์ปญฺญาวุฑโฒวัดลพบุรีวรารามคณะจังหวัดลพบุรี
34พระอาคมบุญประดิษฐ์กนฺตสีโลวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
35พระพินโญชัยชาญปภากโรวัดหนองหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี