รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๐๕๐๐๑ - วัดชูจิตธรรมาราม
ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 82 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมบัติประสงค์ตระกูลอาภากโรวัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2พระวิเชียรงามระลึกวชิโรวัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3พระณรงค์ปราโมทย์ปภสฺสโรวัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4พระสุพิชัยชูกิตติกุลปริชโยวัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5พระธนโรจน์จงอวยพรธนากโรวัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6สามเณรถาวรสุคนธ์วัดเสนาสนารามคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7พระฐิติพงษ์ภาณุศิษย์ฐิติวํโสวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8พระฤทธิสิทธิ์สุพงศกรชยสิทฺธิโฏวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9พระอภิรักษ์เพิ่มทรัพย์ปภสฺสโรวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10พระธวัชชัยศรีทองจิรธมฺโมวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11พระสุธียิ้มดีสุธีโรวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12สามเณรธวัชศิลาชัยวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13สามเณรชนะศึกอินศรีเมืองวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14สามเณรช้างเผือก-วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15สามเณรพศินสุขสมกลิ่นวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16สามเณรวีระชัย- -วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17สามเณรศักดิ์สิทธิ์พรรณประทุมวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18สามเณรสุรพงษ์ปานเพชรวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19สามเณรธนากรรักษาราษฎรวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20สามเณรนวพลทองผาสีงามวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21สามเณรบดินทร์แก้วเกษศรีวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22สามเณรปราโมทย์เวฬุบับวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23สามเณรสยมภูสามสงวนวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24สามเณรกิตติศักดิ์จันทะแจ่มวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25สามเณรชญานนท์เถื่อนแก้ววัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26สามเณรอำนาจชุติสกุลชีพวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27สามเณรสุดเขตนิชยพันธ์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28สามเณรพงศ์พิสุทธิ์บุญพาวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29สามเณรเมืองชัยยศปัญญาวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30สามเณรศาสตราวุฒิแกล้วทนงค์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31สามเณรธนิทธิ์กิติ์นราสภิทธิ์ธนกิติ์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32สามเณรเดชฤทธิ์นาคงสีวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33สามเณรเจษฏานวลประเสริฐวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34สามเณรศุภกิตแก้วประเสริฐวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35สามเณรธงชัยขำอรุณวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36สามเณรนทีชมชัยวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37สามเณรฐิติภัคน์สุโพธิ์ใหม่วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38สามเณรพิธิวัฒน์วรรณจันทร์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39สามเณรดนุสรณ์แซ่หว้าวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40สามเณรปิยศักดิ์แจ่มมงคลไพรวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41สามเณรธีรศักดิ์โพธิ์แจ่มวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42สามเณรวรวัตรประสาททองวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43สามเณรวรุตม์สุขโขวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44สามเณรณัฐพลสุขนิรันต์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45สามเณรณัฐวุฒิคชพงษ์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46สามเณรอชิตะสัมพันธ์สุวรรณวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47สามเณรสิริวัธชัยสุวรรณมณีวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48สามเณรวรศาสตร์อมรประภัสร์ชัยวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49สามเณรเสมอมรุพงษ์วัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50สามเณรศักดิ์ชัยปั้นทองวัดนิเวศธรรมประวัติคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา