รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นตรี - ๖๑๔๘๐๐๑ - วัดหนองจรเข้
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพเยาว์สุขประเสริฐธมฺมวุฒฺโฑวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2พระวุฒิชัยศรีทอนเหลาโชติโกวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3พระนิพนธ์คณาจันทร์ขนฺติโกวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4พระถนอมพรริเริ่มโชติปญฺโญวัดป่าทรงคุณคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5พระเลียมหวานฉ่ำสิริภาโรวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6พระจีรวัฒน์สิมณียติโกวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7สามเณรวีรานันท์รักษาวงค์วัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8สามเณรวีรวิชญ์รักษาวงค์วัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9สามเณรอรรถวิทย์แช่กระโทกวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10สามเณรบุญเรืองเหมะธุลินวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11สามเณรกฤษดาภูห้องเพ็ชรวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12สามเณรอังคารชัยโคตรปัญญาวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13สามเณรศิราวุธสีครเค็งวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14สามเณรธรชัยเหมาสืบวัดปวิเวการามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15พระวงศพัทธ์ทองโคตรคารโววัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16พระสุริยาศรีคำลือตปสีโลวัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17พระจักรพงษ์พรมอารีย์พรฺหมฺจาโรวัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18พระปองพลศิลาวรปญฺโญวัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19พระวิโรจน์ทองสุขปภสฺสโรวัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20พระจักรินปัญญพุทธาพรฐิตคุโณวัดห้วยเกษียรใหญ่คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21พระภูวนัยสุระวิทย์สิริธโรวัดเขาดินคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22พระประสิทธิ์เนื่องกันยาปภสฺสโรวัดเขาดินคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23พระอนุรักษ์สุระวิทย์วรปญฺโญวัดเขาดินคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24พระธนพลเมืองพุทธาสุทธิจิตฺโตวัดหนองจรเข้คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25พระจตุพลเศษสีจิตฺตสํวโรวัดหนองจรเข้คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26พระนรินทร์ผินแสงถาวโรวัดป่าอรัญวาสีคณะจังหวัดสระแก้ว
27พระสมหมายสีไสปภสฺสโรวัดป่าอรัญวาสีคณะจังหวัดสระแก้ว
28พระอนุชาคะเชนเนียมณฏฺฐิโกวัดป่าอรัญวาสีคณะจังหวัดสระแก้ว
29พระคงกระพันพันธธรรมถิรธมฺโมวัดป่าอรัญวาสีคณะจังหวัดสระแก้ว
30พระรัตน์อุ้มทองปญฺญาวุฑฺโฒวัดป่าอรัญวาสีคณะจังหวัดสระแก้ว
31พระสุรชัยรามศิริอตฺถกาโรวัดเขาลานคณะจังหวัดสระแก้ว
32พระทวนชัยทองพันสุขกาโมวัดเขาลานคณะจังหวัดสระแก้ว
33พระธวัชชัยหาวองฐิตปุญฺโญวัดเขาลานคณะจังหวัดสระแก้ว
34พระชิษณุพงศ์สุตินามปญฺญาวโรวัดเขาลานคณะจังหวัดสระแก้ว