รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๖๐๑๕ - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นายจักรภพแสนสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงธนัชพรพุทธิกฤตยากานต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธีรนาฏศรีประเสริฐโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงวัณวิศายอดแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงอรชรณ์แจ้งสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดารัตน์ปานแย้มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนลินรัตน์จอมวิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายผดุงเกียรติคงทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์เทพนาวาทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพลาธิปบรรจงรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์ไชยจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชฎาคนใหญ่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรชิตจันทร์วิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
14มัธยมศึกษาม.๒นายวีรชิตเอียดสุดรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภณัฐช่วยเทวฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภิสราโสภณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิรวิชญ์นำมะม่วงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริภัทรขุนหมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริวรรณทองเอียดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรชิชจงจิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชาสุขเสพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาณัฐเพ็ญสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกิตติยาพรยุกลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทกานต์อินทร์จันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนศรณ์บัวตุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนะชัยจันทร์พองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนินาถจันทร์เผือกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาโพธิ์งามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลลดาโพธิ์งามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิตากรคณะแนมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงศ์เทพธานีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐภูมิสมพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทศพงษ์สุพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรพฤติกรสุวรรณวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชญธิดาแก้วแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิชิตชัยศักดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพุทธชาติเจริญศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภิศิษฎ์สวนชาวไร่เงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตติกาลสาลีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายราชันย์สัญญากิจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิชญ์ทวีสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรกานต์บุญละเอียดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวศินีเม้ยขันหมากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักดิธัชช่อมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์ศรีรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหทัยรัตน์แก้วบัวผันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหนึ่งนัดดาศรีวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอณิตสราบุญโยบายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอะธิพงค์เอียดแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครชัยจินดารุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา