รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๖๐๐๖ - วัดคอกช้าง
ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ยะลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตฉิมช่วยโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิการ์ลาหู่นะโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
3อุดมศึกษาอื่นๆนายสมพงค์เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านศรีนครวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรูซานาแซ่ทิ่วโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาแซ่ชั้นโรงเรียนบ้านปะเด็งวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอกลักษณ์วงษ์จำปาโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาศุขเกษมศิริโรงเรียนบ้านปะเด็งวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโกลัญญาบุญญามณีโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลแซ่ซ่ำโรงเรียนบ้านปะเด็งวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิติยาวงศรีลาโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรรอดผลโรงเรียนบ้านปะเด็งวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐธิดาเพ็ญกมลโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทวีศักดิ์แก้วมณีโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาธิปรอดผลโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภดลทรัพย์ประโยชน์โรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์พิพัฒน์แก้วกระจ่างโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพลกฤตลัญฉกวินโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลลิตาแซ่ฟุ้งโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอินน์ปภัทรสุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านจุโปวัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์ศรนรินทร์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
21มัธยมศึกษาม.๖นายชนินทร์ปู่ยืนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวโชติมณีหล้าใจโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
23มัธยมศึกษาม.๖นายนเรศคงจันทร์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
24มัธยมศึกษาม.๖นายพิทยุตย์คภะสุวรรณ์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
25มัธยมศึกษาม.๖นายรุ่งโรจน์ชาณะโตโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาววราภรณ์สมหาญโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิธรขุนทองโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุทิมานาคเสนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
29มัธยมศึกษาม.๖นายสุธีเชาว์ทองโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุริชาสุวรรณสิงหราชโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
31มัธยมศึกษาม.๖นายสุริยะอ่อนไทยโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
32มัธยมศึกษาม.๖นายอุดมรัตน์แสงภักดีโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
33มัธยมศึกษาม.๖นายปฐมพงศ์บัวแก้วโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
34มัธยมศึกษาม.๖นายสมพงศ์แซ่จิ้วโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
35มัธยมศึกษาม.๕นายจักรกฤษโสดแก้วโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติมาทันศรีโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
37มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐชนนอินบุญโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
38มัธยมศึกษาม.๕นายพัฒธระพงศ์ราชกิจจาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรังสิมายืนนานโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาววลัยลักษณ์มลสุขราชโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสวรินทร์มั่นคงโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอภิสราขุนนวลโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันจิราศรีสุวรรณโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจุฑารัตน์ธนูอินทร์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
45มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนาพรแซ่ฮ่อโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนิกานต์ขุนทองโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐริกาวิไลรัตน์โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวตรีชฎาราชมณีโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเปมิกาจันทรลาภโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาววรรณวิศาทองศรีพรายโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วัดคอกช้างคณะจังหวัดยะลา