รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๓๐๑๑ - วัดสมหวัง
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา พัทลุง

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศกนกบุญรุ่งโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริศราด้วงทองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิการ์ทิพย์จักษุโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุเพชรโชติโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถนนท์คงเตี้ยโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิรกานดาคงนองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสรานวลพรหมโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐณิชาอุมะระโหโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนัฎฐาอักษรเนียมโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
10มัธยมศึกษาม.๖นายจีรภัทรสังฆะประดิษฐ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกวันเพ็ญโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
12มัธยมศึกษาม.๖นายวัชรพลศรีรักษาโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๖นายสรวิชรุ่ยอ่อนโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์ฤทัยชายเกตุโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศดานันท์ชายเกตุโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์วัดกงหราใหม่คณะจังหวัดพัทลุง
16มัธยมศึกษาม.๖นายสราวุธเขียวทองโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลลดาเกื้อเกตุโรงเรียนวัดควนขี้แรดวัดควนขี้แรดคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปัญญาพรช่วยรายโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิชญ์สงทิพย์โรงเรียนวัดหวังวัดสมหวังคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๕นายสุพจกรณ์หัวเขาโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเดชกาวชูโรงเรียนวัดหวังวัดสมหวังคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาพึ่งพรโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภิสราวรศรีโรงเรียนวัดหวังวัดสมหวังคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวน้ำทิพย์คล้ายสมบัติโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรตรีพลอักษรโรงเรียนวัดหวังวัดสมหวังคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาววิชุดาวีระเดชะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
27มัธยมศึกษาม.๕นายกมลบุญยกโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๕นายจิรุฬพันธ์ชูเกตุโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
29มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพงศ์ชะหนูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๕นายพงศกรด้วนมีโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
31มัธยมศึกษาม.๕นายภานุวัฒน์ดำเนียมโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๕นายวิทวัสเยาว์นุ่นโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิรกานต์อยู่หนูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวิชญาแก้วขุนจบโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนัสษาเสนชูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพติตาไกรณรงค์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
37มัธยมศึกษาม.๔นายรัฐศาสตร์ไกรณรงค์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพีรดาชายเกตุโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเยาวดาพรมมาโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชชานนท์สงแก้วโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิกามาสวัสดิ์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัชฎาวรรณ์ชูเอียดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรารัตน์สีนวลโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนวรรณพงค์เจริญโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรพรรณช่วยกลับโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรางคณาชูช่วยโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิณัฐตาแก้วชนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชุตาหอยสกุลโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุจิตราศรีรักษาโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง