รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๗๓๐๑๑ - วัดสมหวัง
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 203 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกคงนองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์ดำคล้ายโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิพัทธ์พรหมนวลโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ดวงภักดีโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐาปกรณ์เลื่อนแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรรณชัยเลื่อนแก้วโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฎฐวุฒิมุขศรีประเสริฐโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพูนุชชูชุมโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกรัตน์กลิ่นเขียวโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนาชูแก้วโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกมศักดิ์คงเกตุโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยารัตน์ศรียวงโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทธิชัยนิลปักษาโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมาวินัยกิจโรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลพลพลด้วงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยดาไกรณรงค์โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)วัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพัฒน์บัวแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิรภพเขรัมย์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภีรภัทรทองแดงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมัทณียาแก้วยอดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศศิพงศ์ชูชื่นโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณภัทรจันทรเอียดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกวีร์อักษรเนียมโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์ถินนาโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกฎพลด้วงโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรเม่งสุดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรุโนฐญาคงนองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิศัลยพงศ์แก้วจันทร์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติคล้ายสมบัติโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรุจพิศพักตร์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์เม่งสุดโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนเสฏฐ์แก่นสังข์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสวรรณพลายเจริญโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรช่วยชูโชติโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์อักษรทิพย์บดีโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาศรีรักษ์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรนรมาตย์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชริดามาแก้วโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิวากรแก้วพูลโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุติกานต์ถินนาโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริวรรณาสมันกิจโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุริศร์ทองขาวโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผโลทัยคงนองโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์อดทนโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิกานต์ไชยปุริวงศ์โรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
46มัธยมศึกษาม.๖นายจักรพงษ์ชูเกตุโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภารัตน์ซิวไฝโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทิพย์ดาชุมชูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรดนัยไชยตรีโรงเรียนวัดหัวหมอนวัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิดาภาสังเศษโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์วัดหัวหมอนคณะจังหวัดพัทลุง