รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๑๐๐๗ - โรงเรียนกระบุรีวิทยา
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวสำราญสนพิพัฒน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติภูมิขำการโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
3อุดมศึกษาครูนางสาวสุชาวลีเพชรดีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๖นายขวัญชัยวาจาชื่นโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉันทิกานำผลโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชญานีสุขนอกโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๖นายชุติเดชคงยังโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลไพถาวรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๖นายธนกรเพชรทองโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๖นายนนทวิชญ์ราชวัตรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภสรผ่านแสนเสาร์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนริศราบุญสมบัติโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุณยวีร์เจริญใจโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจพรนามจันทร์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวใบเฟิร์นนิลปัจโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๖นายปรเมษฐ์ชัมภูชนะโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรธีราไขวารีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๖นายพลวัตศรีเกิดโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพีรดาสุทธานันท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภันทิลาบุรานอกโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๖นายภุมรัตน์ลอนกระโทกโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๖นายรัชชานนท์ใจตรงโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุจิษยาเลไธสงโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๖นายวีรชัยก๋งทองโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๖นายศราวุธเพชรอาวุธโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิธรตวงพิทักษ์พงศ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๖นายศิขรินทร์อินทฤทธิ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสริตาสิงหโชติโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสาริสาทะราชโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุชาดาภูคงสดโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์สิงห์ทีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์อินแป้นโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภัสสรสุทธิพลโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภาษิตาชาติเวชโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
35มัธยมศึกษาม.๖นายสุริยะฉัตรบุญทองช่วยโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
36มัธยมศึกษาม.๖นายอดิศรสุวรรณโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอภิชญารองสินโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
38มัธยมศึกษาม.๖นายอลงกรณ์มีเดชโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอุรีรัตน์สายป้องโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกาญศิริขุนเพ็ชร์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขัตติยาอินนอกโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติรัตน์วิเชียรรัตน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวตติยามีประเสริฐโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรียาพรชาญวารินทร์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
45มัธยมศึกษาม.๕นายเพ็ชรวรินทร์ศรีทองโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
46มัธยมศึกษาม.๕นายเรวัฒน์ทองทิพย์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจารุกัญญ์ไชยอุ่นโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐณิชาส่งศรีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวถิรพรอุปถัมภ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
50มัธยมศึกษาม.๔นายปกรณ์แซ่บางโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง