รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๑๐๐๗ - โรงเรียนกระบุรีวิทยา
ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 666 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัลยาลิ่มสกุลโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
2อุดมศึกษาอื่นๆนายถนอมศักดิ์ปิ่นแก้วโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราพรยุบรัมย์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวโชติกามาลัยโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๖นายณภัทรสุวรรณรัตน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๖นายเดชสิทธิ์บุญรอดโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๖นายธนพลใจเอื้อโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๖นายบรรพตแบนกลางโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปัทมพรปานพิทักษ์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพันธิตรายะวรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุ่งนภาดีแย้มโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๖นายรุ่งโรจน์แปเมืองปักโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาววารุณีเผือกเนียมโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๖นายวิภพเพียรจัดโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๖นายสิขเรศยมใหม่โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๖นายสุรชาติแกล้วกล้าโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวแสงอรุณทองบัวโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรวราอาวาสโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๕นายเฉลิมพลน้ำเงินโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาทับสมุทรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๕นายชินวัตรบุญสินโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐธิดาสายน้ำใสโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๕นายธิรพันธุ์อินทร์เมืองโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๕นายนักรบธรรมชาติโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๕นายนัฐพงศ์รักษ์ประทุมโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนัทธิกาเมฆม่วงโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเนตรอรุณกุไลรัตน์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๕นายปฏิภาณศรีสงครามโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๕นายประพัทธ์ใจซื่อโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประภัสรโตโคกขามโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรีดาพรกาญจนะโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวันรัตน์แก่นอินทร์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชรพรทนุสัตย์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพุธิตาแสงบ้านยางโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
35มัธยมศึกษาม.๕นายภราดรสีภูทรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภัณฑิราเจริญโอสถโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
37มัธยมศึกษาม.๕นายภูมิพัฒน์ดวงพิทักษ์ดีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
38มัธยมศึกษาม.๕นายภูริปกรณ์ชัมภูชนะโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรสินทราบุญรอดโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตนากรกล่องดวงจิตรโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
41มัธยมศึกษาม.๕นายวรพงศ์วงค์ศรีโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรรนิษาโอภาสโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
43มัธยมศึกษาม.๕นายวริทธิ์ธรเมฆม่วงโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
44มัธยมศึกษาม.๕นายวิวรรธน์แก้วหนูนาโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
45มัธยมศึกษาม.๕นายวิศรุตใจยั่งยืนโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศิธรสีเผือกโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศันศนีย์ยืนยันโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
48มัธยมศึกษาม.๕นายศิวนัทธ์สายศิวานนท์โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุภศศินประดู่โรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง
50มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิพงษ์พัดตันโรงเรียนกระบุรีวิทยาวัดจันทารามคณะจังหวัดระนอง