รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๗๑๐๐๔ - โรงเรียนปากจั่นวิทยา
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินชูภาพโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพัทธ์คลื่นกลางโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะชลจันทร์ทองโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์รัตนจำนงค์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐณิชาประเสริฐสังข์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐดนัยสีสินโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทวีชัยแสงเพชรโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยชูกลิ่นโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทิชาสงตะไลโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะพงษ์จุลประดิษฐโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์วิไลซื่อตรงโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๓นางสาวไพลินจันทวีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรลิษาวังไชยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๓นายศรายุทธศรีสุวรรณโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุฒิเสรีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนันทาเรืองจันทร์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุวรรณาวิฑูรย์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนนิกานต์คุ้มเพชรโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิภาธรทวีแสงโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรพิริเกรงโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาพรนนทรีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัญมณีชนะโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัญญาศรีสมยาโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนันธรสุขใจโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธิติวุฒิคลี่บำรุงโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญญากรเรือศรีจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์ใสจุลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิริชัยพูนผลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุพรรณพรหมงามโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๓นายอภิรักษ์มิ่งแม้นโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติศักดิ์พรหมดีโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนเนษฎ์ลักษณาวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงค์แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัณฐิดาผิวนวลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
35มัธยมศึกษาม.๒นายนันทชัยเทพีโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิชาวดีศิริวุฒิโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประภัสสรเพ็ชรชนะโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรทิพย์หมื่นนครโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชชาภาศรีอร่ามโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสมพลถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุสุมาแก้วมนโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชนันคงสิบโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตันติกรแก้วกุลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทราพรขยันโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุพงศ์อินไชยาโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวสุพลพัฒจันทร์หอมโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรุณีธนบัตรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอลิษาจีระกุลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอินทรเดชสุดแน่นโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
50มัธยมศึกษาม.๖นายจักรกฤษณ์สุขอาจโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง