รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๗๑๐๐๔ - โรงเรียนปากจั่นวิทยา
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี ระนอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 169 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมิกาสุวรรณภิรมย์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาเชื่อมกลางโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยุตพงศ์จันทร์สุขโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาพุทธฤกษ์โรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีศักดิ์กลับดีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายการัณย์กาญจนภิญโญโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทินภวินท์แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรชัชปัญญาโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติธรไขวารีโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิโชคขาวมรดกโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิราวุธภูมิสกุลโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริพรอุชุภาพโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกิตติ์ขำการโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุมาพรพราหมจินดาโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรณิศทองแก้วจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์ดีหนูโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษฏาพรคล้ายบำรุงโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤติพงศ์เศษยาโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษทาลาโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลย์สุดาบุญรอดโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาดาวดีธรรมโสภณโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกานต์ธิดาแสงเพชรโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติมาขวัญทองโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติพัฒน์พรหมศรีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤติหนูนิลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์ทองย้อยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนะพรชนะโชโตโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิติศักดิ์พึ่งแย้มโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรหนูเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกณิการักโอพาศโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกพรมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรธรแสงมณีโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพรัตน์นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะชัยทองย้อยโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทัชพรผิวนวลโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชโนทัยเผือกผ่องโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผกาวดีศิริสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลเกิดจรูญโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐรัตน์ชัยชนะโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภิสราเมียงเมินโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิน้ำใจโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสันติภาพแก้วเงินโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายต้นคงแก้วโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาพรจงอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพนธ์วังปอโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิภพกุลทัศนศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าววัดเวฬุวันคณะจังหวัดระนอง
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์แดงสุวรรณโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนายุตยอดโสภณโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธมนวรรณณ พัทลุงโรงเรียนปากจั่นวิทยาวัดมัชฌิมเขตคณะจังหวัดระนอง