รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๓ - โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกมีจิตต์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนานนท์สาโรจน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรองกาญจน์หนูสองแพรกโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรวุฒิสุขช่วยโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกรกัญญาโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญพัชรจรเปลี่ยวโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุทธิดานวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกตนิกาสุดจิตรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤดีธานินพงศ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราวรรณภาชนะทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนกันต์ยวนเศษโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพัทธ์นาคฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ศักดิ์ศรีสุขโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชริญาปานศรีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยฝ่ายเพียโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรสายชลโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาสุดรามโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรนันทะคุณโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญลักษณ์พรหมเมืองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันธชัยรัตนบุรีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยวัฒน์พรหมรักษาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสธรศรีใหม่โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์เภาพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์อ่อนสนิทโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรสิทธิ์รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทริกาหนูอ่อนโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์เมฆเขาดินโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวิชญ์ฤทธิสิงห์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์ปากลาวโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนสิชาคงจันทร์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนสิชาศรีเณรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์สกุลเพ็ชรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงราตรีมหาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรนวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิดาเพชรประพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณฤดีแก้วคงโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัณย์พรเขตต์อนันต์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินทิพย์อินทคีรีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาวิตรีเพ็ชรบูรณ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุสรณ์มาลาตีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์ไพทูลอาสน์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่