รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๒ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎารอดสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์อินทวงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นายกันตพลผลทวีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๖นายชุติเดชหนูเกตุโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิเวชปานโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณิชากานต์พรหมลิขิตโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณิชาภัทรบุญทองแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปวิณ์สุดาบุญแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๖นายภานุวัฒน์รักษาสังข์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๖นายภาสกรชูเจริญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวยุวดีถิ่นเขาต่อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุ่งกานต์ส่งแสงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเหมือนฝันคำสุทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญาณัฐบุญชูวงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธัญญลักษณ์มีบุญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๕นายปรเมศวร์ธรรมมาศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปานตะวันโตชนกโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแพรพลอยเนียมนวลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภัทรนันท์มลิสุทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรุ่งทิวามีเสนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๕นายวรวุธโรจน์สุรางค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสร้อยสุดาเจริญกิจโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอริสราบัวบรรจงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกชกรนุ่นช่วยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเกวลินกลิ่นจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวคณัสนันท์ชูปลอดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันจิราศรีทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรัศยาแป้นคงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนิกานต์คำนวนจิตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐิติมาไฝทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐกมลพรหมจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐธิดาแก้วยอดเขาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๔นายธนภัทรพุมบุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธิดารัตน์ชุมศรีจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนันทนานวลนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวประภัสสรอ่าวลึกเหนือโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปัทมาสีคงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปานตะวันสุวรรณโณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิมพ์ชนกมิ่งเมืองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๔นายภานุวัฒน์รอดหนูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๔นายรัชชานนท์นุ้ยพั่วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรัตนาวดีกุมารน้อยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๔นายอภิชิตกุลยะโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๔นายอภิรักษ์เขียวสวัสดิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๔นายอมรเทพประสมวงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอริสาหนูเอียดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอวัศยาเดี้ยมบุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยอำนาจสังข์จันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐณิชาหนูทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปติญญาศรีสวัสดิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่