รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๒ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 294 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรณิศเครือยศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกฤษณากัณฐสุทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันติชาแก้วจินดาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกศกนกวิเลศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวครีมาหมื่นกล้าโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทิมาวิมุขมลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจารุภัทรเทียมแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิรัตติกาลมีมะแมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑามาศปล้องทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิชัยวงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณิชนันท์นวนนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณิชานาฏคุ้มครองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทิพย์ทยาเสรีพงษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๖นายธนกฤตวิเชียรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๖นายธนวัฒน์สวัสดิวงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญามาศกิ้มภู่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญวรรณบัวมากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๖นายธีรศักดิ์เชษฐพันธ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๖นายนพรัตน์แก้วเพ็งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภาพรถิ่นเขาต่อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิภาพรรณดำมุณีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบัณฑิตาเขจรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบัณฑิตาเครือยศโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปนัสยาจันเจือโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปวีณ์ธิดาปานมณีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๖นายปัญญาวุฒิแก้วประกอบโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเปรมิกาทองแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๖นายพชรบัวเพ็ชรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรธีราสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพลอยพิศุทธิ์วงศ์คดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๖นายพัชรพลช่วยชาติโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชราภรณ์ทองแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชรินทร์เดิมชัยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๖นายพัทธพลพรหมเกิดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๖นายพิศิษฐ์สุทธินวลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพลเขียวใหญ่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพัฒน์ขวานทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัทรวดีเจียบบุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๖นายภานุภัทรอ่าวลึกเหนือโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๖นายภานุวิชญ์ศิริลักษณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุจิรัตน์เดชนุพันธ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๖นายฤทธิเกียรติเอียดชะตาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๖นายวรายุทธสมบูรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๖นายวราวุฒิคชวิญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาววริษาไร้สิงห์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาววันเพ็ญพรหมสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาววาสนาหนูช่วยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิวทิวาพรหมทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิประภาทองขำโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๖นายศุภกิจเกลี้ยงกมลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่