รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๒ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 578 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกกาญจน์ถาวรสวัสดิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติกรเกลี้ยงกลมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติภัทร์นวลขาวโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๖นายเกริกเกียรติชูเดชาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๖นายจารุกิตติ์อ่าวลึกเหนือโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฉันทิศาทองอ่อนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนิดาโอพั่งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลธิชาสินประสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๖นายณัฎฐวุฒิชูสุทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐธิดาเรืองรักษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิจุลจินดาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๖นายปัชญาประเสริฐโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๖นายเพชรคชวิญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภาพิมลมงคลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๖นายรฐนนท์คงกันโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๖นายวรโชติบุญเชื้อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๖นายวรุตม์เกิดสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๖นายศรายุธอาวรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๖นายศุภกิตติ์ชุมเพ็ญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๖นายศุภวัฒน์ดวงใหญ่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุรีวรรณรอดเจริญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๖นายอดิศรรักดำโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนกวรรณชูศาลาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญาพรหนูเกื้อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจินดารัตน์คงทิพย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเจนจิราดอกดวงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๕นายชลกันต์ศรีฟ้าโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฎฐณิชากุมารน้อยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐมนข้อยี่แซ่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิสุขขังโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๕นายธีรภัทรพวงนินโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๕นายธีรยุทธนวนนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๕นายธีรวัฒน์ชัยนาคินโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนันทกานต์แสงเดชโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๕นายปรเมศวร์ศรีนาคโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปาลินีหมั่นช่วยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรทิพย์แสงแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๕นายพลรัฐปากลาวโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๕นายพลากรนวนนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิยดาบางเมืองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๕นายพีรภัทร์ประสมแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๕นายภัทรดนัยสะใบงามโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๕นายภูวดลเพ็งจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนต์ณภาก่อแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๕นายรัชต์ธรพรหมรักษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๕นายวรพลชัยฤกษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๕นายวรวุฒิถิ่นเขาต่อโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาววราภรณ์เอ่งฉ้วนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๕นายวราวุธบัวทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๕นายวีรวัฒน์ศรีทันเดชโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่