รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๗ - โรงเรียนบ้านพรุดินนา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรณิชาพัฒนศิลป์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณภัทรเครือจันทร์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาเพียรดีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเบญจพรโชติกมาศโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฏิพลคงพรหมโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาริชาติทองพูนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชราวรรณหนูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรีสุขะโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายราเมนทร์เฉลิมภารโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลักษิกาดวงแก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณพรนครธรรมโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภาพิชญ์นาควรรณโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาพรลองทองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิชาติสิงห์ชูโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัจจิมาประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษฎาสลุบพลโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยกรคงแก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคีตภัทรขาวผ่องโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรนันท์เอียดสีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาศิริมานนท์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์อินทเสโนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุญเดชชูคชโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญนภาทองมุณีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุประวีณ์หอยหนูโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรศักดิ์สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอุบลรัตน์เรืองมากโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓นายรัตนากรห้องล่องโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิณัฐตาสมพงศ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทิมนต์เพชรคงทองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรายุศรีสุขโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓นายจีระศักดิ์คลองรั้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเจนจิราจันผัดโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนากานต์เรืองวิชาโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติมณฑน์ผลาชุมโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณิชานันท์จันทร์สอนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดัสศกรอินทเสโนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเตชิตแก้วเสนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราวุธไหมจันทร์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรีณาพรรณเกษีสมโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรช่างพูดโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรลักษณ์ฉิมสุดโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวาคิมเกลาเกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวายุพรมแสงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรพลบุตรครุธโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศราสินีเครือจันทร์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสารวัตรชุมพวงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธินนท์ชนะเมืองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธินนท์ทองทิพย์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวดีขาวผ่องโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนิสาทำพิชัยโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่