รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๗ - โรงเรียนบ้านพรุดินนา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณกัณฐ์ชนะกุลโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงศ์เกื้อสีทองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราคงศิริโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงเกียรติทองงามดีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกัณฑ์เอนกแก้วเจือโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูชิตสิงห์เคนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกิตติ์เรืองมากโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาภรณ์สมแก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอภิชญาดามากผลโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิจติชัยทำพิชัยโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาณกรจันทร์ส่งแสงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินปันทะโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาวีร์แก้วเสนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคฑาวุธไหมจันทร์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกันยรัตน์เกลาเกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทนิภาซ้วนเซ่งโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒นายกีรติสายวันโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาดาเพียรดีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติศักดิ์เกิดผลโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาชนะเมืองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิตติพัฒน์ชนะเมืองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์คลองยวนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยันต์ศิริมานนท์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิฌชญาสีเกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตรีเพชรสุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาเรืองวิชาโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรเกิดเกื้อโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัตพลขาวผ่องโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยเทียบแก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพวัลย์ช่วยเมืองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรพลไชยศรโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรเพ็ชรฉวางโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปพิชญาหนูหนันโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์เดชสุวรรณโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชญ์สินีพัฒนศิลป์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ศิริมานนท์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์เสนาชูโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์แก้วช่วงโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริภัทรทองเนื้อขาวโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิชญ์เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวศินทองมาตรโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงศ์สำเภาโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวินัยสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรยุทธพลเมืองโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาวรรณเพชรศรีโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปริญญามูลผาลาโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนิสาอินทรฤทธิ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยะพัทธ์ศรีชัยโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุริยะเพ็ชรมากโรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนธกรไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพรุดินนาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่