รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๖ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัลยกรสุขาพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุณีรัตน์คงไข่ศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาณัฐทับทิมเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาวีร์โอรสโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยาณีทับทิมเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจณิสตายกพ่วงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุพงศ์กุ้งทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตติพัฒน์ค้าของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรนันท์แก้วคล้ำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรัณญารักเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนกนันท์เกิดรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุชาหงษ์งามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทนงสิทธิ์ขาวอุปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนิตส่งเสือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธารทองเกลาเกลี้ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนพรัตน์หนูเสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสรสองเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนรินทิพย์จันทร์เจตนาดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันท์นภัสทองทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิ่นอนงค์อ่อนชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยะฉัตรสมใจนึกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเปมิกามวยดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรรักษาชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรพลสุวรรณ์รัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพีรดาปานมาตย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์แสวงรัมย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรนารีอำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมาริสาหนูทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรมิดานวลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัฐนันท์ทับไทรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งตะวันแก้วตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฤทัยกาญจน์คงศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลิลดามาลาแวจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวชญวรรณล่องลอยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณสวรรค์สุขยังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเศรษฐการเจียมกำเนิดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสัณหณัฐคุณานันตกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริวิมลรักการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาดาพลพิชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชามลทองใบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดารัตน์จันทะเขียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุรีย์พรหนูเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอดิเทพคงภักดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิญญาบัวแขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรพิมลหมื่นละม้ายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอริศรามุลนิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอักษราภัคอินทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัฐภิญญาก่อบุญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาณัฐชุ่มแย้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรบุตรวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่