รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๖ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 333 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาผอ.นางวรรณดีเกตแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรสุขกายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3อุดมศึกษาครูนางจริยาดวงน้ำแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลลักษณ์เรืองมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5อุดมศึกษาครูนางสาวประภาพรวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกทองจิตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7อุดมศึกษาครูว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาญาณแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรวีร์สุวัฒนพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9อุดมศึกษาครูนายวันเฉลิมกัณหะกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาจันทร์กลับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11อุดมศึกษาครูนางสาวสรารัตน์โพชสาลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาเมยไธสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13อุดมศึกษาครูนางสาวอุมารังสีช่วยชนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาสิงบุตรดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องเกียรติชัยชัยฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญ์วราชาพรหมสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันตยาบรรเจิดเลิศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันต์ฤทัยส่งข่าวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานต์ธิดาอยู่ทองอินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์เพชรลูกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์ลูกเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิติศักดิ์วงค์ทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุลธิดาสีบรรเทาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกศกนกโจ้งบุตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกียรติศักดิ์รองรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกียรติศักดิ์รอดคุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขจรชัยใจเกลี้ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขจรศักดิ์จันทร์เจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคทาวุธรอดเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจรรยมณฑน์รักเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินกลับส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทิมาลูกเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตติวัฒน์ราบบำเพิงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์คงทนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิระประภาจันธิปะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์พัฒนกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามาศปรางค์ศรีอรุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาวงค์น้อยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจ้าขุนแสงศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชฎาพรพรุเตยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนวีร์ทองเจือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนัญณิชาสุขสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนันธรเพ็ชรฉวางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยวัฒน์สวัสดิ์นะทีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชิตยาภรณ์ศรีเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุพงศ์ชนะคชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติมาทิ้งบริรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณัจฉราคงเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณิศาเส้งย่องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณิสาพิรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่