รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๖ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 245 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษารอง ผอ.นางสาวเปรมฤดีจูหลงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพงศ์รักเกื้อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
3อุดมศึกษาครูนางสาวจันทร์เพ็ญภาราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพัฒน์ถิ่นพังงาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
5อุดมศึกษาครูนางสาวธนสิตาราชมนตรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์ชัยสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
7อุดมศึกษาครูนางธัญญากัลยกรกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจรณชัยเชื้อเพ็ชร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
9อุดมศึกษาครูนางสาวเพ็็ญพักตร์เชื้อช่วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐกรณ์แสงมณีโชติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
11อุดมศึกษาครูนางสาวภาวิณีช่วยพัทลุงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพลคงศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
13อุดมศึกษาครูนางสาวรมิตาจุลนันโทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนวัชนนท์ไชยมลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15อุดมศึกษาครูนางสาวสมจารีคันธชาติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิริยะรักษายศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภัทรสมุทรจินดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูหัสดินทร์ตรีกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชชานนท์ทิพย์เพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิคงนิลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิริวัฒนฟุ้งเฟื่องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรถวิทย์ปานสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครวัฒน์อ่าวลึกเหนือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกทรงนิคมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกานตพงศ์เกลาเกลี้ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกรียงไกรพันธ์กำเหนิดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ช่วยหวังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิกานต์บุญเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนินทรสีมัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐกรณ์อัคคีสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายดัสกรธรรมดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเตวิชชูขันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนรัฐปิลวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญวลัยธานีรัตน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีธัชมณีมัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทติญาปานทนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตาเพ็ญเต็มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชญางกูรสุดจิตโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรวดีคงแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุวิชญ์พลกูลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูมิศักดิ์สุทธิรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยศกฤตทองมุณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิงานดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณนิศาช่องพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรวุฒิฟุ้งเฟื่องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรเทพดิลกลาภโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสหรัตน์เหิงขุนทดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิริชัยวงศ์สร้างสรรค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุดารัตน์ช่างคิดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอังค์วราอ่อนสนิทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่วัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่