รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๐๕ - โรงเรียนเมืองกระบี่
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธรารัตน์เกษธิมาโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๖นายพัทธกานต์หลังคำโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรณิชากัลยาโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรศรีงามโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวรรธน์สมสุขโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจาริณีสังข์เกื้อโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชลันธรศรีมูลโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชวัลรัตน์หาญชนะโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชินาธิปจันทร์มีศรีโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐจิตกานต์รัตนกระจ่างโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐนรีเรืองด้วงโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงถิรดาเขียวดำโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยาภัทรอานนท์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชญดารวมพงษ์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐศาสตร์มีสงค์โรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลลิตาแซ่ฮ้ำโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวงศกรเลาหประเสริฐโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธาพรช่วยเกื้อโรงเรียนเมืองกระบี่วัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่