รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๒ - โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรพงษ์ชูนาคโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายจิรพงษ์แสงกระจ่างโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัฐพลทองฉิมโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีระศักดิ์แดงสมศรีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภรณ์กัณหกุลโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุญฤทธิ์นาเลื่อนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุกร์สวัสดิ์ประพฤติตรงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอติเทพยืนยงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษฎาเวชกุลโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติภณช่างคิดโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไกรศรเอียดศรีชายโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรกฤษณ์ทองสามโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑารัตน์ทองขยันโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจตนิพัทธ์รัตนพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐณิชาแก้วอักษรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณิชภูมิทองสำฤทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทักษดนย์พุดดำโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทัศนเทพรักมิตรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญสุดาบุตรชำนิโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพกฤตพูลจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจมาสอานนท์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริชญาภักดีพลเดชโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยนุชเผือกเดชโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชชาพรแก้วอินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชชาภาแก้วอินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพุฒิพงศ์ชูคชโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์เพชรกุลโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวดลจันทรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวนาทณ นรินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุทธพงษ์ทองประดับโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงยุพารัตน์กิ่งชุมโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรชนกชูนาคโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรพีภัทรแก้วกองโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงละมัยเพ็งแสนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวันชนะสุขีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภารัตน์อุปลาโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศลิษาอินบัวโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริสุธาสิณีแซ่ฮ้อโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวกรชูทองโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกรอินทร์พรหมโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภชัยสมดวงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสาหรีเดชาโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์ไหมละเอียดโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนิษายศศิริโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศรชูภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอรรถพลมณีมัยโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอิสราพรนนทะเสนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่