รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๖๑๐๑ - กศน.อำเภอพระแสง (กศน.)
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกรณ์รอดอินทร์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษฎาเพชรอาวุธกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติชัยจันทรพิมลกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4มัธยมศึกษาม.๖นายกุมภีล์พลสดกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลยาแก้วช่วยกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันธิมารักนาควนกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7มัธยมศึกษาม.๖นายจิรเมธหมากกองกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๖นายเฉลิมภัทรประเสริฐกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9มัธยมศึกษาม.๖นายโชคดีไกรนรากศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทิฆัมพรเชิดชูกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11มัธยมศึกษาม.๖นายธนาวุธชูเมืองกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๖นายนพรัตน์ธรรมศิริกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภาวรรณศรีสุวรรณ์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิภาพรทองบำรุงกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิลวรรณศรีสุวรรณกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๖นายปวริศร์สุทธิกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัณฑิตชูสังกิจกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณิสาแก้วพุนพินกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรัณกรศรีคล้ำกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิชญพรไข่เอ็มกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริรัตน์ทองสินกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๖นายสตายุศรีระบายกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23มัธยมศึกษาม.๖นายอมรเทพคงคชวรรณกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรวรรณรอบการกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอุมาจินกระวีกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอิงชิราพันธุกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกนกพรสวัสดีกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกมลพรรณทิพมณีกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๓นายกรวิทย์ศรีโชติกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๓นายกวีงามประดิษฐ์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติพงษ์ดำด้วงโรมกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติพงษ์บุญอุ้มกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33มัธยมศึกษาม.๓นายกิติศักดิ์คงธรรมกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๓นายคเชนทร์จันทร์เต็มกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35มัธยมศึกษาม.๓นายคณาวุฒิศรีซุยกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๓นายคมกฤษคะเนย์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37มัธยมศึกษาม.๓นายจตุพรพัดชูกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจันทาสิทธิ์ชัยสิทธิ์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39มัธยมศึกษาม.๓นายจิตตกรมะคีรินทร์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40มัธยมศึกษาม.๓นายจิรชัยใจหาญกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑารัตน์ไชยทิพย์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชฎาพรแก้วกลั่นกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43มัธยมศึกษาม.๓นายชนาธิ)สกุณากศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชรินรัตน์เพชรสงค์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45มัธยมศึกษาม.๓นายชาญณรงค์วุฒิสังข์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๓นายชิษณุพงศ์เลื่อนภัตรากศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47มัธยมศึกษาม.๓นายโชติพงศ์โพธิ์ป๊อกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดรัญรัตน์ไกรสิทธิ์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเดชานนท์ศรีสมโภชน์กศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๓นายธนกฤตขอสกุลกศน.อำเภอพระแสงวัดย่านดินแดงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี