รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๖๐๗๑ - วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์
ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภูมิเสริฐบุรีโรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2อุดมศึกษาครูนางสาวนฤมลชุมจินดาโรงเรียนบ้านบางเหรียงวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนารีรัตน์จันทร์เพ็ชรโรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4อุดมศึกษาครูนางเปรมสินีช่วยดำโรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5อุดมศึกษาครูนางสุภาวดีแก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทราวดีอุปฐากโรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวนัชพรขวัญใจโรงเรียนบ้านบางรูปวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๔นายคเชนทร์สุวรรณฉิมโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพลชำนาญโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงนริศราสุขชนะโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรทิพย์คารว์โรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัทราภรณ์พันธุโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิมลศิริตุลพันธ์โรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศญาดาตุงคนาครโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสิริรัตน์แก้วเจริญโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุกัญญาดำรัสโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุภัสสราเพชรอาวุธโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรอุมาแก้วผลึกโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอุบลรัตน์บุญไกรโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอุษณิษาเรืองอ่อนโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกตน์สิรีเชยกาญจน์โรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทร์จิรายกพ่วงโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรเมธชูคงโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฎฐณิชาสุขเกษมโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิฆัมพรบัวทองโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวินท์ศรีโมราโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์นาควิลัยโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรชัยสิทธิ์โรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนาราภัทรบุญคงมากโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริฉัตรกาญจนะโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรพรชูพลับโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพาราณสีศรีสุพัฒน์โรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพิศาศฤงคารโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทชิตาคงเพ็งโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรทองเจิมโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธิมานุ่นแก้วโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรชัยไชยภาโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวภัทรจรรยาดีโรงเรียนพระแสงวิทยาวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี