รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๖๐๔๔ - โรงเรียนไชยาวิทยา
ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 136 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชกรทองโคตรโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณจันทร์เป็งโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตเมธลอยใหม่โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกวินทร์เกื้อมีโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาณัฐลูกมณีโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์โชติรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัณฑิมาเผือกสวัสดิ์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันต์กวีแก้วศรีโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยกรแจ้งใจโตโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยรัตน์สมุห์สุขโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์พิชชาแก้วแมนโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายขจรยศเครือแก้วโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจณิสตาชูนาคโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจริยาภรณ์คงจ้ายโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทนิภาสุขเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรณานุชจีดโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์คงเจริญโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุบุญทิพย์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุสงสมอโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศรุ่งเต็มโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฬารักษ์วารีเพชรโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฉัตรทิพย์แจงบำรุงโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนัญญาเผือกเกลี้ยงโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนากานต์อินทอมรโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชยพลพิชัยโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาชัยพรหมโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลิตาจำนงค์ทองโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลิตาใจรื่นโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุตินันท์สุขเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิตารีย์เกิดทรัพย์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิตินันท์พัฒนาโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติรัตน์หงษ์อินทร์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิภาพรรณแก้วเพชรโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัชพรธรรมบำรุงโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐกรทองมณีโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกฤตาศักดิ์แก้วโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐนรีแสงศรีโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิขันธ์แก้วโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเตชิตาแซ่เจียงโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรศรีสุขโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์แสงเดชโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัญญาอินทวงศ์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรฤทธิอ่องรักษ์โรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรเสือทับทิมโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมลวรรณแก้วยาวโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญลักษณ์เข็มทองโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญามาศสัตถาพรโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญธรเสาร์ทองโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญพรชนะแก้วโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธารารัตน์นุ่นรักษาโรงเรียนไชยาวิทยาวัดเวียงคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี