รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๖๐๑๙ - วัดชโลตตมาราม
ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 661 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิตยาอ่อนเล็กกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธานีปอยีโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชราภรณ์บำเพ็ญกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภมิพลทิพย์ประชาบาลโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริลักษณ์อาชนะโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6มัธยมศึกษาม.๖นายภานุพงศ์ก้าวพัฒนกิจกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรอินทร์ชูโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8มัธยมศึกษาม.๖นายวรุณฒ์รุ่งเอียดกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกรนาสวนรังษีโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอาทิตยาเจริญกชกรกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฐวีอินทร์ชูโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12มัธยมศึกษาม.๓นายธีรศักดิ์ปานชาวนากศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิชัยขำเผือกโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14มัธยมศึกษาม.๓นายนนทวัฒน์วงศ์สกุลกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารยาผลจันทร์โรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16มัธยมศึกษาม.๓นายพงษ์ศักดิ์รุ่งเอียดกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษตเมธแซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18มัธยมศึกษาม.๓นายภาสกรคำสุขกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญรัตน์ปลอดภิญโญโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาววิรวรรณขำคมกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาแมนเมืองโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22มัธยมศึกษาม.๓นายวิวัฒน์วงค์แอกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิจันทร์คำโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุดารัตน์รักบำรุงกศน.อำเภอบ้านนาเดิมวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนกพรกุลเพ็งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพวรรณรอดเพราะบุญโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกมลชัยไชยยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโสรัจพึ่งเสือโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรกนกพึ่งเสือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุรธีรายาถิ่นท่าเรือโรงเรียนบ้านดอนงามวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์รักเมืองโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณิการ์บุญมีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาไตรภพบันลือโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกานติมาอำนวยพรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์เทพเทียมเมืองโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายการินบุญถนอมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยภูวะการโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกิตติยาแซ่วุ่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณทัตรักบำรุงโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปาวฤทธิ์เทียมเมืองโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกุลกิตต์ศรีจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยวิษฐาฟุ้งตาปีโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกุลนันท์ศรีจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิชชุลดาทิพย์เมืองโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินจันทร์แก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตร์ทราทองนาโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติศักดิ์กระบี่น้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาพรพัฒน์คงโรงเรียนบ้านทรายทองวัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเขมจิราโพธิ์โพ้นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)วัดบ้านนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี