รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๔๐๔๘ - วัดชายเขา
ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรใจกระจ่างโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมุทพรใจกระจ่างโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจีระพรช่วยผดุงโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินจิตโชติโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณภัทรกำลังเกื้อโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์จิตรเย็นโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
7มัธยมศึกษาม.๓นายปิยวัฒน์กุศลโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามาศวัจนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยาพรศรีประไพโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์คงรักษ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์ผลประดิษฐ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวพรดำวงค์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภีระภัทรผลพิบูลย์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณณวิชญ์โอฬาร์พฤกษ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสายรุ้งสถาพรโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรมากสังข์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภาวดีทองสุกโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิชิตพลบุญเทียบโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวรรตน์รักษามีโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาพรผลกล่ำโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทท์บุญปกโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาวินีผลโชติโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลขุนนัดเชียรโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรพลภู่สอนโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิดารารัตน์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรน้อยผลโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิศาบรรลือศักดิ์โรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทพอาณาทิพย์วรรณโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์สิริวัฒนาทวีสินโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศธรสัตถาพรโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเนตรดาวมูณีผลโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตติพงศ์จินวรรณโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวิณีมูณีผลโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรวิษฐ์ไทยฤทธิ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินาถสิงหพันธุ์โรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิชัยสถิตย์ภูมิโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรแดงเรืองโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอชิรญาโอฬาร์กิจโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัญญาศรีเรืองโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศศินีนุ่นพันธ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาศรียุภักดิ์โรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐาปนีเวชผสารโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์ชาญปราณีตโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาสิทธิ์กาวิจิตโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศวงศ์ผดายโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญวรัตม์กุศลโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐนกรแดงเรืองโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวันชนะทองสุกโรงเรียนวัดคีรีกันทร์วัดคีรีกันทร์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทภัทธ์เจริญเนาว์โรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญิศาสวนวันโรงเรียนวัดเจดีย์วัดลานสกาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช