รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง ภาค ๑๘
นักธรรมชั้นเอก - ๕๒๗๓๐๐๑ - วัดคูหาสวรรค์
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชลาธิปเกื้ออาสาชนาสโภวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
2พระเกรียงศักดิ์สัจจาพันธ์เตชปญฺโญวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
3พระพิชิตหุ้ยทั่นปุณฺณญาโนวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
4พระพลกฤตคุมภัยวรธมฺโมวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
5พระวราวุธไผ่สังปญฺญาวุโธวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
6พระประสงค์สันติกาญจนะสนฺติโกวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
7พระอำนาจชูทองฐานิสฺสโรวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
8พระมหาเกียรติศักดิ์กะณะศิริกิตฺติเมธีวัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
9สามเณรสาธิตไฝ่สังข์วัดคูหาสวรรค์คณะจังหวัดพัทลุง
10พระธนากรสงฤทธิ์คุณวีโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดพัทลุง
11พระพีรพงษ์ปัญญาเลิศลักษณ์ฐานรโตวัดร่มเมืองคณะจังหวัดพัทลุง
12พระทนงศักดิ์อิ่วสงทีปวํโสวัดร่มเมืองคณะจังหวัดพัทลุง
13พระเอกสุวรรณศรีคุณวีโรวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดพัทลุง
14พระมนูญลบไธสงกนฺตวีโรวัดถ้ำสุมะโนคณะจังหวัดพัทลุง
15พระนะรินทร์รัตนศิริเนตรจิรสีโลวัดถ้ำสุมะโนคณะจังหวัดพัทลุง
16พระสามารถอิสระโสภณสีโลวัดถ้ำสุมะโนคณะจังหวัดพัทลุง
17พระจีรวัฒน์ฤกขะวุฑฒิกุลจีรวฑฺฒโนวัดอินทราวาสคณะจังหวัดพัทลุง
18พระสันติบุญฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดนิโครธารามคณะจังหวัดพัทลุง
19พระอรุณวิเชียรประพันธ์เตชธมฺโมวัดประจิมทิศารามคณะจังหวัดพัทลุง
20พระเพชรพิรุณจันทร์อ่อนคุณวชิโรวัดจินตาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
21พระชัสมาปานแก้วสุวโจวัดโพธิ์ตำนานคณะจังหวัดพัทลุง
22พระพลกฤตคุมภัยวรธมฺโมวัดโคกคีรีคณะจังหวัดพัทลุง
23พระรณชัยเหมือนกลับชยธมฺโมวัดทุ่งลานคณะจังหวัดพัทลุง
24พระชัยเทพเนียมหะเทวชโยวัดเขาแดงตะวันออกคณะจังหวัดพัทลุง
25พระเอกราชแก้วกลับญาณรตโนวัดควนมะพร้าวคณะจังหวัดพัทลุง
26พระสมพลเกตุด้วงกิตฺติสาโรวัดปรางหมู่ในคณะจังหวัดพัทลุง
27พระธีรศักดิ์อ่อนทองธีรวณฺโณวัดปรางค์ชัยคณะจังหวัดพัทลุง
28พระชลิตสุรินทร์ชินวโรวัดเขาแดงตกคณะจังหวัดพัทลุง
29พระถวิลสมหวังถาวโรวัดปากสระคณะจังหวัดพัทลุง
30พระสมพรคงใหม่อติโรจโนวัดท่าสำเภาใต้คณะจังหวัดพัทลุง
31พระสมศักดิ์ทิพย์เสนาทานรโตวัดวิหารสูงคณะจังหวัดพัทลุง
32พระปลัดไพศาลบัวแก้วรตนกมโลวัดไร่เหนือคณะจังหวัดพัทลุง
33พระชนะพนธ์ชูหนูฉนฺทกโรวัดโพธาวาสคณะจังหวัดพัทลุง
34พระต่อพงศ์หนูแก้วสทฺธาโภวัดควนเผยอคณะจังหวัดพัทลุง
35พระภิเษกทองวันภทฺทโกวัดหนองนกคณะจังหวัดพัทลุง
36พระเชาวลิตขาวเผือกฉนฺทโกวัดชุมประดิษฐ์คณะจังหวัดพัทลุง
37พระใบฎีกาชัยวุฒิมากแก้วชยวุฑฺโฒวัดห้วยแตนคณะจังหวัดพัทลุง
38พระไพรพเตยแก้วจารุวณฺโณวัดสะทังใหญ่คณะจังหวัดพัทลุง
39พระกฤษฏาผู้ป้องพนากิตติคุโณวัดท่าลาดคณะจังหวัดพัทลุง
40พระพลชูนวลถิรปญฺโญวัดแหลมจองถนนคณะจังหวัดพัทลุง
41พระสมุห์สดใสอินทรวงค์อินทรวํโสวัดเขียนบางแก้วคณะจังหวัดพัทลุง
42พระใบฎีกาสมโชคบุญชูปุญญฺผโลวัดปลักปอมคณะจังหวัดพัทลุง
43พระณัฐพลช่วยชุมชาติอตฺตสีโลวัดตะโหมดคณะจังหวัดพัทลุง
44พระนฤพนธ์ชุมพลสมตฺโถวัดห้วยเนียงคณะจังหวัดพัทลุง
45พระอภัยกิจมณีรัตน์จันทราปภากโรวัดลอนคณะจังหวัดพัทลุง
46พระปลัดชัยยพรช่วยนุสนธิ์จารุธมฺโมวัดรัตนวรารามคณะจังหวัดพัทลุง
47พระสมุห์ธวัชชัยแก้วชัยกิตฺติธโรวัดห้วยเนียงคณะจังหวัดพัทลุง
48พระวิรัชทรรปณะวิภาศจนฺทวํโสวัดหูแร่คณะจังหวัดพัทลุง
49พระวันชัยศรีกระจ่างจนฺทาโภวัดหูแร่คณะจังหวัดพัทลุง
50พระวุฒิชัยจิตตปาโลถิรจิตโตวัดห้วยเนียงคณะจังหวัดพัทลุง