รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๗๒๐๑๑ - วัดควนเนียง
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง สงขลา

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชาติสุวรรณชาตรีสนฺตมโนวัดปากจ่าคณะจังหวัดสงขลา
2พระน้อยปานเลน้อยฐานวโรวัดปากจ่าคณะจังหวัดสงขลา
3สามเณรนฤพนธ์มาริบุตร-วัดควนโสคณะจังหวัดสงขลา
4พระจำนงค์วุ่นดีกนฺตวีโรวัดท่าหยีคณะจังหวัดสงขลา
5พระจ้วนไชยวรณ์ปิยสีโรวัดบ่อหว้าคณะจังหวัดสงขลา
6พระปรากรมเพชรรักษ์สุรปญฺโญวัดบ่อหว้าคณะจังหวัดสงขลา
7พระพงศ์ศักดิ์ปลอดแก้วฐิตสิโลวัดปากจ่าคณะจังหวัดสงขลา
8พระศตวรรษพูนแก้วเตชโรวัดปากจ่าคณะจังหวัดสงขลา
9สามเณรจักกฤษปั๋นแก้ว-วัดควนโสคณะจังหวัดสงขลา
10พระเอกสิทธิ์บุญชูเตชวโรวัดควนโสคณะจังหวัดสงขลา
11พระอรุณเส้งวุ่นอรุโญวัดบางเหรียงคณะจังหวัดสงขลา
12พระสมพงษ์ไชโยธาปภสฺสโรวัดแพรกสุวรรณคณะจังหวัดสงขลา
13พระชูเกียรติเซ่งเข็มชินมาโรวัดแพรกสุวรรณคณะจังหวัดสงขลา
14พระธนกรจันทโรกนฺตสาโรวัดแพรกสุวรรณคณะจังหวัดสงขลา
15สามเณรศรายุธยิ้มแก้ว-วัดแพรกสุวรรณคณะจังหวัดสงขลา
16พระภูริชูช่วยจตฺตวิโลวัดแพรกสุวรรณคณะจังหวัดสงขลา
17พระสุนทรชุมจันทร์โชติธมฺโมวัดโพธิธรรมารามคณะจังหวัดสงขลา
18พระณัฐวุฒิช่วยดวงฐิตญาโณวัดควนเนียงในคณะจังหวัดสงขลา
19พระธวัชชัยสารวัลย์กนฺตสีโลวัดท่าหยีคณะจังหวัดสงขลา
20พระณรงค์ศักดิ์บางพงศ์ฐานวีโรวัดคงคาวดีคณะจังหวัดสงขลา
21พระทนงศักดิ์ยอดช่วยอคฺคธมฺโมวัดคงคาวดีคณะจังหวัดสงขลา
22พระอุทิศตุดอนาลโยวัดบ้านกรอบคณะจังหวัดสงขลา
23พระธนากรจันทรประเสริฐภิรธมฺโมวัดบ้านกรอบคณะจังหวัดสงขลา
24พระธนวินท์ศิริรจน์อนาลโยวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
25พระประสานพรวิไลรัตน์ชาคโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
26พระชรินทร์ธรภานุมาคจรัสวงศ์ถาวโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
27พระวันชัยสินสงวนทรัพย์ธีรวํโสวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
28พระวรุณอุทัยพันธุ์อมโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
29พระธนาคารอนุกูลมหาวีโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
30สามเณรพลาธิปแกล้ว-วัดคงคาวดีคณะจังหวัดสงขลา
31พระไชยวัฒน์จันทร์สุวรรณญาณิสฺสโรวัดคงคาวดีคณะจังหวัดสงขลา
32พระวรอารีกุลชาคโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
33พระวิริทธิ์พลศรีสวัสดิ์ธีรงฺกุโรวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
34พระวีรยุทธิ์สุขศรีนวลติสฺสวํโสวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
35พระจรัญชัยชะนะชยานนฺโทวัดป่ารัตภูมิคณะจังหวัดสงขลา
36พระวันเฉลิมชุมแสงกตปุญโญวัดคงคาวดีคณะจังหวัดสงขลา