รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพังงา ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๗๐๐๐๕ - วัดคงคาภิมุข
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า พังงา

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชวนันท์เมืองเกิดญาณวีโรวัดคงคาภิมุขคณะจังหวัดพังงา
2พระโกสินทร์ผ่านเภาธมฺมธโรวัดคงคาภิมุขคณะจังหวัดพังงา
3พระสราวุธวรรณวงศ์เขมปญฺโญวัดนิกรวรารามคณะจังหวัดพังงา
4พระธีรพงษ์กิ่งแก้วธีรธมฺโมวัดนิกรวรารามคณะจังหวัดพังงา
5พระชาลอนสุขสวัสดิ์กิตฺติธโรวัดนิกรวรารามคณะจังหวัดพังงา
6พระวิธวินท์ตุดเกื้อธมฺมญาโณวัดนิกรวรารามคณะจังหวัดพังงา
7พระศรายุทธพุทธชาดอิทฺธิญาโณวัดบางมรวนคณะจังหวัดพังงา
8พระสุรัตน์เนียมสมบัติอภิชาโนวัดบางมรวนคณะจังหวัดพังงา
9พระชนะทรงฉายปโยโควัดบางมราคณะจังหวัดพังงา
10สามเณรศาสตรพลศรีไล-วัดผดุงธรรมโพธิวาสคณะจังหวัดพังงา
11พระศิวพันธ์ป้อมอาษาสุจิตฺโตวัดศรีนิคมคณะจังหวัดพังงา
12พระคำปันใจเกี้ยวอาทโรวัดควรนิยมคณะจังหวัดพังงา
13พระจักรกริชหลาวลีนมหานาโกวัดแหลมป้อมคณะจังหวัดพังงา
14พระมงคลกู้เขียวสุริยาโนวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
15พระกันต์ธรสมุทรวารีกตธีโปวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
16พระทันยาตันสกุลสนฺตจิตโตวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
17พระขจรศักดิ์นันทานรักษ์สกุลกมฺมสุทฺโธวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
18พระณรงค์พรละดำดาษฐานิโยวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
19พระมานูคันทะยศปุญฺญาคโมวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา
20พระพีระพลจีนปานจีรสุโยวัดคมนียเขตคณะจังหวัดพังงา