รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๖ - วัดบ้านน้ำขาว
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุเทพรักดีสุปิโยวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2พระปิตินันันท์ศรีรอดจิตฺตวโรวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
3พระมนัสวีเชื้อพราหมณ์แพ้อิทฺธิภโลวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
4พระศรรามแก้วไทยสิริวณฺโณวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
5พระวีระพงษ์มณีมัยจิรวํโสวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
6พระมนูญกลับศรีอภโยวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
7พระวิรัตน์ศรีน้ำทองอาภาธโรวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
8พระวัชรินทร์ราชกิจจาฐิตธมฺโมวัดเทพพนมคณะจังหวัดกระบี่
9พระกฤษฎาเต๋บำรุงฐานรโตวัดเทพพนมคณะจังหวัดกระบี่
10พระชาญยุทธขุนทองแก้วสุทฺธิคโมวัดเทพพนมคณะจังหวัดกระบี่
11พระธีณะเดชเพชรรัตน์ฐิตเตโชวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
12พระอาคมจีนหนูญาณคโมวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
13สามเณรวิวัฒน์ลายงามวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
14พระบุญส่งธราพรวฑฺฒโนวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์คณะจังหวัดกระบี่
15พระสำรองจันทร์แจ่มศรีธมฺมธีโปวัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกระบี่
16พระวัชราจันทร์ไสยสิริจนฺโทวัดพรุเตียวคณะจังหวัดกระบี่
17พระนภดลทองเจริญขนฺติภาโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
18พระเอกมลนามสนธ์อภโยวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
19พระวสันต์หนูศรีนนฺทสโมวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่