รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๔ - วัดธรรมาวุธสรณาราม
ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบำรุงชนะกุลอคฺคธมฺโมวัดธรรมวุชสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
2พระฐิติศักดิ์เปียกบุตรฐิติสมฺปนฺโนวัดธรรมวุชสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
3พระเมธาวุฒิมณีมัยฐิตสาสโนวัดธรรมวุชสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
4พระอัฒพลณรงศ์กิจธมฺมวิจาโรวัดธรรมวุชสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
5พระกู้พงศ์เอ่งฉ้วนสนฺติกโรวัดปกาสัยคณะจังหวัดกระบี่
6พระสุรชัยชนะกุลฐานิสฺสโรวัดปกาสัยคณะจังหวัดกระบี่
7พระกษมาบุญมณีปุญฺญาคโมวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
8พระสลิดฝอยทองคณาทโรวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
9พระพันธ์เทพแซ่โย้สุทฺธิญาโณวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
10พระนภาพงษ์เม่งบุตรโสภณมโนวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
11พระฐิติเทพเต้บำรุงญาณธีโรวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
12พระเคณศราชพิบูลย์อานนฺโทวัดท่านุ่นคณะจังหวัดกระบี่
13พระวุฒิชัยเบิกนาวุฑฺฒิชโยวัดท่านุ่นคณะจังหวัดกระบี่
14พระวฤทธิ์ประทุมคำปญฺญาสาโรวัดคลองขนานคณะจังหวัดกระบี่
15พระเอกศิริบุญธมฺมสุทฺโธวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดกระบี่
16พระธีระยุทธ์ช่างคิดยติโกวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดกระบี่
17พระชาตรีสืบสุขอชิโตวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดกระบี่
18พระบุญช่วยก้านบัวธมฺมพโลวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดกระบี่
19พระวิศรุตจันทร์ส่งแสงนราสโภวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
20พระปัณณทัตดวงจิตรฐิตวินโยวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
21พระชนาธิปขาวล้วนอภิปุณฺโณวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
22พระธงชัยพงค์ทองเมืองฐิตสีโลวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
23พระจตุพรพิณทะมะโนจิรวโรวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
24พระธนาทรณ์เมืองแคล้วชุติปญฺโญวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
25พระวุฒิชัยคุ้มไพรันวุฑฺฒิญาโนวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
26พระสุทธิชัยบุญชูจารุวณฺโณวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
27พระปิติพงศ์แหวนเพ็ชรสุนฺทโรวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
28พระศรพงศ์สวัสดิสารกนฺตสีโลวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
29พระนพดลเครื่องต้นเตชวณฺโณวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
30พระไกรสรสุทธิพันธุ์ปญฺญาวโรวัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่
31พระอดิศรหลีนะอคฺคโชโตวัดปกาสัยคณะจังหวัดกระบี่
32สามเณรวีรศักดิ์พระมาตย์วัดลำทับคณะจังหวัดกระบี่