รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๓ - วัดราษฎร์รังสรรค์
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรวัชแสนสมบัติธนปญฺโญวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
2พระกิตติภูมิกิตติสิทโธกิตฺติสิทฺโธวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
3พระฤทธิพงษ์บุญนาคอริยวํโสวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
4พระวีรยุทรหมิ่นโตนิปุโนวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
5พระปลายมนัสเพชรภักดีวิริโยวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
6พระอุทัยแสงจันทร์อุชุจาโรวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
7พระกนกพันธ์แสงระวีอตฺตทนฺโตวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
8พระสุพจน์กอกหวานธมฺมกาโมวัดถ้ำทิพย์ปรีดารามคณะจังหวัดกระบี่
9พระบุญทันบุญเที่ยงปญฺญาทีโปวัดถ้ำทิพย์ปรีดารามคณะจังหวัดกระบี่
10พระสมศักดิ์ซ้ายเบี้ยวฐิตวีโรวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่
11พระพระวินัยสีราชห์กิตฺติวินฺโยวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดกระบี่
12พระวรเดชยุทธวัทณาธรรมธมฺมวโรวัดไพรสณฑ์คณะจังหวัดกระบี่
13พระวิฑูรย์พิสุทธ์สงครามอุปกาโรวัดนิคมวรารามคณะจังหวัดกระบี่
14พระสมศักดิ์สิทธิรักษ์สุนฺทโรวัดนิคมวรารามคณะจังหวัดกระบี่
15พระเอกราชคงชนะธนปญฺโญวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
16พระมารุตพรหมรักษาวราโภวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
17สามเณรชัยธวัชนวลศรีวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่