รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๒ - วัดมหาธาตุวชิรมงคล
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชิตพริกชูผลปญฺญาวุฒโฑวัดเขาหัวสิงห์คณะจังหวัดกระบี่
2พระกำไรกิ่งสีเสียดจนฺทธมฺโมวัดบ้านทะเลหอยคณะจังหวัดกระบี่
3พระนัฐพลกินนรขนฺติพโลวัดบ้านทะเลหอยคณะจังหวัดกระบี่
4พระอนันต์อินคงญาณวีโรวัดบ้านทะเลหอยคณะจังหวัดกระบี่
5พระสายชลเล็ฏขำปสนฺโนวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
6พระไพโจรจน์บุญส่งปภสฺสโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
7พระวรพลส่งศรียติโกวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรธันวาอินเดชะวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรครรชิตรักปานวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
10พระสิริศักดิ์นิลรัตน์สิริมงฺคโลวัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
11พระปฏิญญาคำสุทธิ์จนฺทวังโสวัดถ้ำสายชลคณะจังหวัดกระบี่
12พระธนกรสินเพชรติสสโรวัดถ้ำสายชลคณะจังหวัดกระบี่
13พระปรัญชัยจันทร์แก้วปภสฺสโรวัดบางเหียนคณะจังหวัดกระบี่
14พระนราธิปรอดเหลื่อมฐานวีโรวัดบางเหียนคณะจังหวัดกระบี่
15พระธนกรสุวรรณนาดินทร์คุณวีโรวัดบางเหียนคณะจังหวัดกระบี่
16พระภาณุเดชวินวัฒน์ยติโกวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
17พระพรชัยแผนสุวรรณ์ฐานวีโรวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
18พระดิศรณ์มาลยาภรณ์ญาณวีโรวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
19พระศรรามเกลี้ยงกมลปภสฺสโรวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
20สามเณรธนาธิปรอดเหลื่อมวัดบางเหียนคณะจังหวัดกระบี่
21พระกฤตพลทับทิมทองธมฺมโชโตวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22พระธิติสรณ์เสนแก้ววรธมฺโมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23พระวรพลนิสสัยดีปิยวณฺโณวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24สามเณรเจษฎากรเทียมศรีวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25พระสุวินัยปุริสชาติกนฺตสีโลวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
26พระเจริญโพธิญาณจรณธมฺโมวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
27พระอดิเทพทองแทนโอภาโสวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
28พระปรีชาหลูหล่ำอภินนฺโทวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
29พระอนุชาแก้วพิทักษ์อตฺตโมวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
30สามเณรณัฐวัตรพูลภักดีวัดบ้านทะเลหอยคณะจังหวัดกระบี่