รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่ ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๑ - วัดโภคาจูฑามาตย์
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุภัทรมณีรัตน์ภทฺทกฺโลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2สามเณรคมสันสุขยังวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3สามเณรจิรพนธ์ยุติธรรมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4สามเณรเทพปัญญานาคสวาสวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5สามเณรคณากรรักษานาวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6สามเณรคณิศรเกตุแก้ววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7สามเณรณัฐพงษ์คงสังข์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรณัฐพงษ์ผาพรมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรณัฐวุฒิชนะกุลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10สามเณรดนุสรณ์ตรีสุวรรณวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11สามเณรถิรพุทธิ์สุทธิวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12สามเณรนนธวัชทองขาววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13สามเณรปฏิพานผลอินทร์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14สามเณรปัญญาซุ้นสุวรรณวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15สามเณรพงษ์พิพัฒน์นาคสวาสวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16สามเณรพุฒิธิชัยพิทักษาวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17สามเณรวีนัสกิ่งเล็กวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18สามเณรวีราทรฉายพรหมแก้ววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19สามเณรอนันทพงค์แดงหนำวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20สามเณรอนุวัฒน์นกทวีวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21สามเณรอาณกรคงชนะวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22สามเณรนัฐวุฒิวรรณุรักษ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23สามเณรสรรค์พงค์สุทธิวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24สามเณรชิษณุพงศ์ฤทธิชัยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25สามเณรเชาว์วัฒน์ใหม่แก้ววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26สามเณรวุฒิชัยหอยนุ้ยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27สามเณรจิริยวัตร์ศิริมานูญวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28สามเณรปราโมทย์มณีคะวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
29พระสิปปวิชญ์มณีมัยปญฺญาสาโรวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
30พระพิชิตชัยทับไทรวราสโภวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
31พระเดชดีจินุกูลสิริธมฺโมวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
32พระสิริภพวงศ์กูลปญฺญาวชิโรวัดไสไทยคณะจังหวัดกระบี่
33พระเอกชัยสังข์พราหมณ์เอกชโยวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
34พระนันทวัฒน์ฉลาดดีนนฺทวฑฺฒโนวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
35พระเลิศรักษ์เพ็ชร์ลูกวิสุทฺธจิตฺโตวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
36พระยศธรแก้วตั้งยสธโรวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
37พระกล้าณรงค์แก้วพลอยโสภณธมฺโมวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
38พระวันชัยแจ่มจำรัสฐิตชโยวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
39พระณัชชเกียรติ์จริงจิตต์อภิชาโตวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
40พระพิชิตแซ่อึ้งยุตตธัมโมวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
41พระสมศักดิ์จันทร์พันธ์ธมฺมปาโลวัดทับปริกคณะจังหวัดกระบี่
42พระอธิวัชรทองทิพย์อธิวชิโรวัดทับปริกคณะจังหวัดกระบี่
43พระสุเทพชนะกุลอุสุกาโรวัดทับปริกคณะจังหวัดกระบี่
44พระกิตติศักดิ์ซุ่นเซ่งธมฺมวโรวัดทับปริกคณะจังหวัดกระบี่
45พระอนันต์ถ่ำคู่อนนฺโตวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกระบี่
46พระสุริยาซังเอียดสุทธิญาโณวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกระบี่
47พระวัชราคงกลับวชิโรวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกระบี่
48พระเกรียงไกรเต้บำรุงเตชธมฺโมวัดในช่องคณะจังหวัดกระบี่
49พระสราวุธรอดสวัสดิ์ฐิตธมฺโมวัดในช่องคณะจังหวัดกระบี่