รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๔๐๐๒ - วัดคงคาสวัสดิ์
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอรุณศรีนวลแก้วนรินฺโทวัดบางเข็มคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
2พระสมโภชน์จันทราทิพย์อาริโยวัดนาควารีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
3พระสุเมธสุวรรณพัฒน์รตนโชโตวัดตรงบนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
4พระณัฐพลพุทธรอดรกฺขิตธมฺโมวัดอัฑฒศาสนารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
5พระธนวัฒน์จันสมมิตรถาวรธมฺโมวัดอัฑฒศาสนารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
6พระจีรชัยโปณะทองอติธมฺโมวัดหงส์แก้วคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
7พระวีระศักดิ์แจ่มใสวีรปญฺโญวัดหรงบนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
8พระโสภณัฐน์นาควารีจนฺทธมฺโมวัดหรงบนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
9พระวรยุทธวงศ์ประยูรอธิปุญฺโญวัดหรงบนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
10พระอุกฤษซื่อสัตย์สิริวฑฺฒโกวัดเทพสิทธารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
11พระอำนาจสนธิคุณอคฺคธมฺโมวัดสองพี่น้องคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
12พระศึกษาสุดรักสุวโจวัดบางศาลาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
13พระปิยะศักดิ์เกื้อกูลส่งนรินฺโทวัดบางศาลาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
14พระรณรงค์กวนซังธมฺมวโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
15พระทิพย์เพชรทิพย์เสวกนริสฺสโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
16พระสุเมธเจษฎารมย์ภูริสีโลวัดเขมวงศารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
17พระชานนท์ชูเมียนโรจโนวัดไทยมังคลารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
18พระอภิเษกมณีวงศ์ธมฺมวโรวัดแหลมตะลุมพุกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
19พระเสฐียรพงษ์เปรมัษเฐียรภูมิปาโลวัดคงคาวดีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
20พระอดิศักดิ์นวลปานอิสฺสโรวัดสามแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
21พระวิริยะวัฒนสุนทรวฒฺนสุนฺทโรวัดสามแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
22พระโสภณพูลสวัสดิ์จิตฺตสํวโรวัดสามแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
23สามเณรอัษฎาวุธสัจจะวิไชยวัดสามแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
24พระณัฐพงศ์เมฆสงค์ปญฺญาวชิโรวัดอัฑฒศาสนารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
25สามเณรพลวัฒน์แก้วหัวไทรกนฺตวีโรวัดมัชฌิมเขตชลารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
26พระกองพลบุญส่งจารุธมฺโมวัดสุชาโตคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
27พระธีระวัฒน์หมื่นห่อโอภาโสวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
28พระเบ็ญอิศรายุทธ์ธนอุดมเมธิโกวัดขนาบนากคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
29พระกิตติศักดิ์เยี่ยมเวชสุรปญฺโญวัดบ้านงามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
30พระบัวไลบุติพันคาคุณสํวโรวัดบ้านงามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
31พระกฤษกรยิ่งอุปการณ์พุทฺธรกฺขิโตวัดสุขุมคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
32พระอดิศัยชูสิทธิ์ติสฺสโรวัดชมพูประดิษฐ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
33พระจาตุรงค์ยี่สิ้นปญฺญาธโรวัดชมพูประดิษฐ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
34พระมงคลลิ่มจันทร์สุเมโธวัดชมพูประดิษฐ์คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
35พระโชคดีวรรณาวรลาโภวัดปากแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
36สามเณรลัทธพลทองอยู่วัดปากแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
37สามเณรวันเฉลิมเมียนแก้ววัดปากแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
38พระคมสันรัตนภูมิอมรธมฺโมวัดปากแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
39พระสุรศักดิ์มนตรีศรีทองฉนฺทโกวัดปากแพรกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
40พระภคภณบางเมืองภทฺทโกวัดบางด้วนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
41พระเอกพงศ์ดีชูธมฺมวโรวัดบางด้วนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
42พระศุภกิจดีชูสุภทฺโทวัดบางด้วนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
43พระเกรียงไกรด้วงจูสุจิตฺโตวัดปิยารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
44พระทศพลธรรมนิยมกตปุญฺโญวัดปิยารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
45พระวีระศักดิ์รักกมลฐานปญฺโญวัดปิยารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
46พระชินวัฒน์สุวรรณเลิศตนฺติปาโลวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
47พระสุรินทองจินดาคเวสโกวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
48พระฤทธิพรเสาะแสนรกฺขิตญาโณวัดโบสถ์ธาราวดีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
49พระศุภวิชญ์เรืองเพิงปวิชฺชโญวัดโบสถ์ธาราวดีคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
50สามเณรวิชชากรพวงทองวัดเหมกคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช