รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๙๐๐๙ - วัดคลองน้ำเขียว
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว

แสดง 1 ถึง 50 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริวรรณไกรศรีโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดรุณีบัวงามโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
3อุดมศึกษาครูนางสาวรัชนกแย้มชมโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงราชาวดีอนันต์ศรีโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิริยาพิมราชโรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์พ้นโนราชโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจรัสระวีโสพันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมนวรรณขุนทองโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอังสุมาโภคาเทพโรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุวรรณามณีนัยโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปภาดาขอพึ่งโรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสโรชาทาเลโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชาดาแสงขันธ์โรงเรียนร่มเกล้าวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปารมีปู่โหวโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิพากรน้ำหวานโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณานนท์พัดทองโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเทิดเกียรติพวงจำปาโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณิภาคำดีโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนพรรันตน์วงศ์โรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณศรีเล็กโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิชัยขุนทองโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสาวิตรีจันทร์เดิมโรงเรียนบ้านคลองปลาโดวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒน์พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุลวัธรเคนต้นโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุรัตน์พงษ์ภิระโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงศักดิ์โมราโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาสุญธงศิริโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตยชญ์กุลสาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเติมทองสีทาโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศวรรธน์หอมดีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีระวัฒน์ภูมีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพัตร์เจริญดงโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเชาว์วิรัตน์พงษ์พีระโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัทมวรรณกาบมาลีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญนภาบุญประกอบโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิระวัฒน์อารีโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรผสมทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทวีชัยฉิมพานิชโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทนัชชนะมารโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทภพชนะมารโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ภรณ์ขจรกลางโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎีตะเภาพงค์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปารรินทร์ง่วนเฮงเส็งโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครพันธ์เข้มแข็งโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรแสงแก้วโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิจสโมสรโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ขจรกลางโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิติพัทธิ์วงศ์รัตนานุกูลโรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญชัยสาระสิงห์โรงเรียนบ้านคลองผักขมวัดคลองน้ำเขียวคณะจังหวัดสระแก้ว