รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๗๒ - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 341 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นางสาวขนิษฐาเครือมั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์มั่นในบุญธรรมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์จงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตภาสสีแดงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินดนัยสุธงษาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทิมาขวัญแก้วโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดวงกมลเวชยาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราพัชรผันนะลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนศักดิ์เพ็ชระโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาจันทร์เครือโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสรมาหยั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลนุชสอนแสงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภาพรบุญเกิดโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิหนูยศโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิติพงษ์ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรประดับผลโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรารถนาหาท่อโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญรงค์ทองอ่อนโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลเครือมั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรพืชเพียรโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์พงศ์เคนด่านโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรากรธรรมสร้อยโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชชานนท์เคนรังโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาภูฆังโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลลิตาพรมเลิศโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรภัคเวทย์เงินโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภากรธนชุติพนธ์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิญาดาจินตุลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมบูรณ์จันทร์โอวาทโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมตตาผันนะลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริวิมลศรีทนโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลักขณาวรรณพรมเลิศโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธินันท์คำสว่างโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์บุญขาวโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาริยาชนัดรัมย์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรพงษ์แก้วผัดโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกชกรนาดีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์สินประสมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกันต์ธรคำทวีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภากรชัยสนั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติภพพาลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมเจตน์ภู่สวาทโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัชพรดอนผาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมานมิตรวักจันทร์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบรรณวิชญ์เนียมโงนโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์เก่งกล้าโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัญญาพรสิทธิธรรมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรวงษ์หมุดโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยวัฒน์เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวิลไพรเจริญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี