รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๗๒ - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 200 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิบุญวิทยากรโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบารมีอินธิกายโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายกิตติศักดิ์แก้วพินิจโรงเรียนบ้านคลองสิบสองวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประกาศิตสมกำลังโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัณยูสองพลโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริชาติศิริงค์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหทัยทิพย์จันพยุงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปุษยาศรีโยธินโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัญผุยวันดีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศภัคบุญคร่ำโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทักษ์ดนัยพูลแสงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลจาระมัยโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรดางามโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณทัตแสนถมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓นายพงศธรเสมบุตรโรงเรียนบ้านไทยเจริญวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลไพรเจริญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณิชากรโสพันธ์โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่วัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธาทิพย์พันไธสงโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธพิชัยตามไชยโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่วัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุวรรณภูมิพวงพันธ์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลออรัตน์แสนศรีโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่วัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรทัยเภาคำโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาอังคะนาวินโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่วัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรอุมาวงค์นาคโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกดนัยเครือมั่นโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลนัทธ์อยู่เจริญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรณัฐสิริบุญทราโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรพิณศรีเจริญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินโลจันทร์ติ๊โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญจนาพรสอนอ่อนโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติ์ธวัชวิถีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์พาหาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราสามารถโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราภรณ์นาทาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกนันท์กุสุมาลย์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิพรแสงพรหมโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัญญาพานธุใหม่โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรเพียรบุญโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรการมงคลโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรตาบุดดาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนงค์นภัสแสนศรีโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรนลัทพาลาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัทธ์ธีราโตงามโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไพศาลสมกำลังโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทร์คุ้มทรัพย์โรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเมธัสวิชัยโยโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายลิขิตสีแปลกโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิดาประกายแก้วโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณภาเอื้อนสุภาโรงเรียนบ้านวังดินสอวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี