รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๗๑ - โรงเรียนบ้านโคกสั้น
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลพัชรโม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชลคำใต้โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนพรัตน์มูลวันโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนัทช่วงเปียโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนวกมลบุญรอดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธนันท์คำอ่อนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทนัชโพธิ์งามโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพงศ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชริศาเสาวคนธ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรภรมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์โม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิพุธพากองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรวงค์แก่นทองแดงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุพงศ์แก้วบพิธโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนฝอดสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์สิงสมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริษฐาลันวงษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยรัตน์ทาภู่โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภัทรโม่งคำโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลพวงแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตาพูลจวงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิจันทร์ขาวโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธาราทิพย์เครือถาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตสระแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษดาทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมิตราพรทรัพย์คงโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวงศกรธิธรรมมาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลียาลิศนันท์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพาพัฒน์แสงอรุณรุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวันวิภาธาตุดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราธรธาตุทำเลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาษิฐีลันวงษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสรแสงนิลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภินดาวงค์อามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาคตภูธรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอติยะเอิบอิ่มโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรดาประชากูลโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอาจารีศรีรักษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูภิภัทรสุขแจ้งโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรณิการ์ดีพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤติมาพลศรีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวันมงคลสุพรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมิตรานครขวางโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพงษ์แสงสว่างโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติชาติดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวิชิตถาวรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมษาพ่วงป้อมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติศรีพ่วงป้อมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฤมลลีเลิศโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรนภัสพ่วงป้อมโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี