รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๗๑ - โรงเรียนบ้านโคกสั้น
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรพรรณบุญเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรรวีมูลวันโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริพัฒน์ชาวนาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายการุณย์ทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณภัทรรังษีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเมธศรีรักษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนภรณ์อินรินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีระพงษ์การุญโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตนาภรณ์ละบุญเรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีวสุพันสอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรโชติทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพรลีพรมกังโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิช่างยาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวินธิดาสีทาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธาราทิพย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนสุดาทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอริสราคำบรรเทาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาคำพาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกวลินกงแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรสระแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประกาสิตวงค์อามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์โพธิ์สอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุจิราอินวันดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรภาสลีเลิศโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุวรรณอัมพรประวันนาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัมรินทร์ทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรฐาพันสอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ป้องพระราชโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินทิพย์เชื้อสมุทรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรภณสุทธิสอนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์น้อยเคนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลสานิมนต์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิจิตราคิดถูกโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกภพศรีสมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีวนาลัยคณะจังหวัดปราจีนบุรี