รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๖๓ - วัดศรีษะเมือง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 429 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรฐาพันสอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรพรรณบุญเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ป้องพระราชโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริพัฒน์ชาวนาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเมธศรีรักษาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกวลินกงแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนลินทิพย์เชื้อสมุทรโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรโชติทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรภณสุทธิสอนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิช่างยาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์น้อยเคนโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธาราทิพย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวดลสานิมนต์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอริสราคำบรรเทาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิจิตราคิดถูกโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกภพศรีสมดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓นายนครินทร์เคนเหลาโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิรัติศัยแซ่คูโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวินธิดาสีทาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิรักษ์คงเคนโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนสุดาทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวัฒน์วงษ์สามารถโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาคำพาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาพันธ์เกาะเลิ่งโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรสระแก้วโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์สายสุนาโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประกาสิตวงค์อามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิแก้วฝ้ายโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์โพธิ์สอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปริญญาทองคำโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุจิราอินวันดีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรภาสลีเลิศโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิฆัมพรราขุณีโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรักษ์ธิดาวรสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุวรรณอัมพรประวันนาโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัมรินทร์ทับสุขโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุรางคนาเข็มกลัดโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิลาศินีเสาร์ทองโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายการุณย์ทรัพย์เรืองโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิดาภาสุพะใสโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณภัทรรังษีโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธมนวรรณชื่อสกุลโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนภรณ์อินรินโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเกศราภรณ์พรมชัยยาโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาดวงอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิบุญมั่นโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีวสุพันสอาดโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพรลีพรมกังโรงเรียนบ้านโคกสั้นวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงศ์ตู้สิมมาโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีวัดศรีษะเมืองคณะจังหวัดปราจีนบุรี