รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๓๐ - วัดวังกวาง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์คำภาบุตรโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรีชาพันธ์ภักแดงพันโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนายคณาธิปนานกระโทกโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑นางสาวจิราพรใจกล้าโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5อุดมศึกษาครูนางสาวภิรญาดีสันเทียะโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องกิดากรทาประสงค์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรชื่นรสโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจงเจตน์วาจาดีโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9อุดมศึกษาครูนางสาวสุพัตราอาจะโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางสาวดรุณีหงส์ชั้นโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรนันท์เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจรรทิพย์เหลาผาโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13อุดมศึกษาครูนางสาวนุชจณาฎสอนชมโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนม์นิภางามเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชโนดมแก้วพันมาโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16อุดมศึกษาครูนางสาวสว่างจิตแก้วถนัดโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลจันทาโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภสรอาจวงษ์โรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญยวีร์สีกิโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยนุชวงค์ชมภูโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภริตาพันสว่างโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวุฒิบุญมานันโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริพรทองละมุลโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุภากรพุ่มพวงโรงเรียนบ้านวังกวางวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรินธรอังชุนโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริยุพนก้านคำโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลภพจันทรผลึกโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญกมลสอนสาโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐแท่งหอมโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญารัตน์พุ่มพุทราโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชวัลภายังกิดโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณีรนุชแสงอ่อนโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนบดีพยาบาลโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญญารัตน์ดุมทองโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันธิพัฒน์ทรัพย์สนุนโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิจฉราสมกระโจมโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวรุ่งปะสิ่งชอบโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภนิดาบันทอนโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอังศุมาลีแทนสาโรงเรียนบ้านวังมะกรูดวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนวพลอาจใจโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันธิลาเภาคำโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิติพงษ์ขันทองโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณนวลศรีโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอมตะดอนทองโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัยรดาเขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุษารัตน์คำสอนโรงเรียนบ้านเขาปูนวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยธนโชคศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอมรรัตน์จิตกุศลโรงเรียนบ้านเขาถ้ำวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมคุณปอมขุนทดโรงเรียนบ้านเขาถ้ำวัดวังกวางคณะจังหวัดปราจีนบุรี