รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรดุสิตโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์จันทึกโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรภูเดชโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ไทยส่วยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรนันท์ดีเจริญโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิติสรรค์แดงพยุงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสวรินทร์ไทยส่วยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรพีพัฒน์แดงพยุงโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะนุชนวลอ่องโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรวพลอยชิตบุตรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิราณีสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทิมาสิงห์พรมโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลกรแพงไธสงโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุวรรณสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธามธิติสีต้นโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชตะสีนวนโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาโนนอินทร์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัทมาเงินโสมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรใจยืนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปรียาภัทรสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินทรแกมอุดมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอังคณาปัญญะโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริณัฐแจ้งกระจ่างโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอารีย์นาฏไชยโชติโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์กองขันธ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชิตไชยเต็มโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติวุฒิสีนวนโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพุฒิพงศ์แสนศรีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฏฐกมลจันทยุทธโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประภัสสรสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณฌานนท์อุตบุตรโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ปานแร่โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนงรัตน์นึกไม่ลืมโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรพงษ์พาลาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวริศคำดีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาริศาอุตรีโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกษิดิศภูเขียวโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเนตรนภาสุดทาโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวนัสนันท์วิรุฬห์โภไคยโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนิษฐาแก้วโยโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี