รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเนตรภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธงชัยหาวิรสโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมินาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรใจคำโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรนันทาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริยาสะอาดเหลือโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาแก้วประกอบโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์สมจิตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพันทนันท์วงษ์มากโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์จุทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาสมมิตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแพนลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์สีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐิดาสีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตรัชฏะวานิชย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัยหอยอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์มิ่งพาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรศิริโยธาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัณฑิราอินอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาจันทรศิริโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสารักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตานันท์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรสีด้วงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวิศเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพรหมจันใดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดาสอนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณินทร์เกสรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรคำพะทาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัชชาลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรอานันท์เมฆษาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญเทพเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรมนเงื้อมผาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภฤกษ์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงษ์สิงเคนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภศักร์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราธรณ์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์อุเทนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศพัฒน์พิมสอนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี